تولید ماده مخدر صنعتی در کشوری که مواد اولیه آن را ندارد

عوارض خطرناک مصرف شیشه تازه وارد


12 آبان 1398 - 12:36
5dbe98b3adb6b_5dbe98b3adb71
با افزایش قاچاق مشکوک ماده مخدر صنعتی تازه وارد مشخص شد در حالی مخدر صنعتی به صورت گسترده در یکی این ماده کشورهای همسایه شرقی تولید و با قیمت ارزان قاچاق می شود که ماده اولیه ساخت آن به هیچ وجه در آن کشور وجود ندارد!

به گزارش مشهد فوری،جانشین دادسرای انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در تشــریح برخی اقدامات خزنده برای گســترش دامنه اعتیاد در جامعه ایرانی گفت: امروزه اعتیاد به موادمخدر و روانگردان های جدید ها) یک معضل مهم و تهدیدکننده امنیت NPS( اجتماعی و سلامت جامعه به حساب می آید. موادمخــدر در کنار اثــرات درون خانواده ای و... به راحتی می تواند نیروی کار یک کشــور را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

قاضی دشــتی فدکی تصریح کــرد: از همین رو قاچاقچیان موادمخدر که در واقع مافیای جان انســان ها و بشــریت محســوب می شــوند بــا انگیزه سوءاســتفاده های فراوان ناشی از این فعالیت شــوم، به ســمت شــگردهای جدید تولید، عرضــه موادمخــدر و روانگردان های صنعتی جدیــد رفته و ســعی دارند بــا تغییر الگوی مصرف موادمخدر از ســنتی به صنعتی، بازار گســترده ای در بین اقشــار مختلف جامعه بــه خصوص طیــف جوان و نوجــوان اعم از تحصیلکرده و کم سواد ایجاد کنند.

پس پرده قاچاق شیشه تازه وارد

جانشین دادسرای انقلاب مشهد به پشت پرده عرضه شیشه تازه وارد در استان خراسان رضوی و دیگر شــهرها اشــاره و در این زمینه عنوان کرد: چنــدی پیش در پــی ورود ماده مخدر جدیدی از یکی از کشورهای همسایه و کشف محموله های متعددی توســط مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان خراسان رضوی، دستور بررســی روی اجزای تشــکیل دهنده این ماده کــه در بین برخی مصرف کنندگان هم عوارض متعدد جسمی در پی داشت، صادر شد.

این مقــام قضایی بیان کرد: از همیــن رو آزمایشــگاه تخصصی آنالیز و تشــخیص موادمخــدر و روانگــردان پلیس مبــارزه با موادمخدر استان خراســان رضوی که وظیفه تعییــن ماهیت انواع مــواد را بر عهــده دارند به سرعت دســت به کار شدند و اقدامات آزمایشــگاهی و فنــی را روی ماجرا صــورت دادند. از طرفی خواســته شــد به دقت تحقیق شود که این ماده در چه مناطقی مشــاهده و حتی کشف شده اســت.

قاضی دشــتی فدکی ادامه داد: در همین زمینه مشــخص شــد ماده مخدر مذکور از ابتدای ســال جاری کشفیات آن در برخی شهرهای اســتان افزایش پیدا کرده و قاچاق آن موجب شده تا قیمت آن این ماده مخدرصنعتی کاهش پیدا کند.

تولید در کشوری که مواد اولیه آن را ندارد!

وی بیــان کــرد: ایــن اقدام درحالــی صورت می گیرد که در کشــور یاد شده هیچ گونه پیش ساز یا موادشیمیاییا ولیه برای تولید این مــاده وجود ندارد ولی لابراتورهای زیادی در حال تولید این ماده مخدر هستند! تحقیقات قضایی ما نشــان می دهد این اقدام باید ای در به صورت سازمان یافته آن سوی مرزها صورت گرفته باشد و قصد عاملان آن ضربه زدن به ســرمایه های انسانی جامعه و گسترش مصرف این ماده مخدر خانمان سوز در کشور است.

اثرات خطرناک مصرف این ماده مخدر!

جانشین دادســرای انقلاب مشهد افزود:از سوی دیگر خروجی آنالیز پیشــرفته و دقیق روی این ماده مخدرصنعتی نشــان داد در تولید این ماده مخدر از پیش سازهای ســودو افدرین و افدرین اســتفاده شده اســت.

این ماده مخدر به لحاظ

ظاهری با آنچه درگذشته در داخل کشور کشف می شد تفاوت ندارد. متامفتامیــن از جمله مواد اعتیــادآور محرک و توهم زاســت کــه مصرف آن موجــب ایجاد وابستگی روانی و جسمانی (اعتیاد) می شود، از سویی تأثیرات مصرف این شیشه تازه وارد روی دقیقه پس از مصرف آغاز و حداقل تا ۲0بدن از ساعت از بین نمی رود.

قاضی دشتی فدکی 1۲ تصریح کرد: برخــی افراد از این ماده خطرناک به تصور ایجاد لــذت، محرک بودن و رهایی از ناراحتی های روانی اســتفاده و بــه آن اعتیاد پیدا می کنند که تحقیقــات علمی روی ماجرا نشــان داده مصرف آن موجب بــروز عوارض جانبی بســیار خطرناکی همچون واکنش های حساسیتی (مشکلات تنفسی، بسته شدن گلو و تورم لب ها، زبان و صــورت)، افزایش ضربان قلب، فشار خون بالا، تاری دید، توهم، رفتارهای غیرطبیعی مانند جنون و وحشــت زدگی، عدم هوشــیاری، کاهش وزن و آســیب بــه مغز و حافظه، سکته قلبی، تشــنج و در برخی موارد موجب مرگ می شود.

از سوی دیگر بررسی های صورت گرفته حاکی از آن بود که مصرف این ماده موجب خشکی و مزه نامطبوع دهان، ســرگیجه، خشونت و اضطراب، بی قــراری، بی خوابی، افســردگی حــاد و... هم می شود.

این مقام قضایی در پایان بیان کرد: ما در این برهه از زمان وظیفه داریم با اطلاع رسانی به موقع درباره عواقب مصرف موادمخدر در جامعه و اعلام هشدار به خانواده ها آن ها را نسبت به رفتار مشکوک احتمالی عزیزانشان هوشیار کرده تا به های آن، پیشگیری صورت جای درمان و هزینه گرفتهب اشد.

با افزایش قاچاق مشکوک ماده مخدر صنعتی تازه وارد مشخص شد در حالی مخدر صنعتی به صورت گسترده در یکی این ماده کشورهای همسایه شرقی تولید و با قیمت ارزان قاچاق می شود که ماده اولیه ساخت آن به هیچ وجه در آن کشور وجود ندارد!

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5dbe98b3adb6b_5dbe98b3adb71
12 آبان 1398 - 12:36

به گزارش مشهد فوری،جانشین دادسرای انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در تشــریح برخی اقدامات خزنده برای گســترش دامنه اعتیاد در جامعه ایرانی گفت: امروزه اعتیاد به موادمخدر و روانگردان های جدید ها) یک معضل مهم و تهدیدکننده امنیت NPS( اجتماعی و سلامت جامعه به حساب می آید. موادمخــدر در کنار اثــرات درون خانواده ای و... به راحتی می تواند نیروی کار یک کشــور را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

قاضی دشــتی فدکی تصریح کــرد: از همین رو قاچاقچیان موادمخدر که در واقع مافیای جان انســان ها و بشــریت محســوب می شــوند بــا انگیزه سوءاســتفاده های فراوان ناشی از این فعالیت شــوم، به ســمت شــگردهای جدید تولید، عرضــه موادمخــدر و روانگردان های صنعتی جدیــد رفته و ســعی دارند بــا تغییر الگوی مصرف موادمخدر از ســنتی به صنعتی، بازار گســترده ای در بین اقشــار مختلف جامعه بــه خصوص طیــف جوان و نوجــوان اعم از تحصیلکرده و کم سواد ایجاد کنند.

پس پرده قاچاق شیشه تازه وارد

جانشین دادسرای انقلاب مشهد به پشت پرده عرضه شیشه تازه وارد در استان خراسان رضوی و دیگر شــهرها اشــاره و در این زمینه عنوان کرد: چنــدی پیش در پــی ورود ماده مخدر جدیدی از یکی از کشورهای همسایه و کشف محموله های متعددی توســط مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان خراسان رضوی، دستور بررســی روی اجزای تشــکیل دهنده این ماده کــه در بین برخی مصرف کنندگان هم عوارض متعدد جسمی در پی داشت، صادر شد.

این مقــام قضایی بیان کرد: از همیــن رو آزمایشــگاه تخصصی آنالیز و تشــخیص موادمخــدر و روانگــردان پلیس مبــارزه با موادمخدر استان خراســان رضوی که وظیفه تعییــن ماهیت انواع مــواد را بر عهــده دارند به سرعت دســت به کار شدند و اقدامات آزمایشــگاهی و فنــی را روی ماجرا صــورت دادند. از طرفی خواســته شــد به دقت تحقیق شود که این ماده در چه مناطقی مشــاهده و حتی کشف شده اســت.

قاضی دشــتی فدکی ادامه داد: در همین زمینه مشــخص شــد ماده مخدر مذکور از ابتدای ســال جاری کشفیات آن در برخی شهرهای اســتان افزایش پیدا کرده و قاچاق آن موجب شده تا قیمت آن این ماده مخدرصنعتی کاهش پیدا کند.

تولید در کشوری که مواد اولیه آن را ندارد!

وی بیــان کــرد: ایــن اقدام درحالــی صورت می گیرد که در کشــور یاد شده هیچ گونه پیش ساز یا موادشیمیاییا ولیه برای تولید این مــاده وجود ندارد ولی لابراتورهای زیادی در حال تولید این ماده مخدر هستند! تحقیقات قضایی ما نشــان می دهد این اقدام باید ای در به صورت سازمان یافته آن سوی مرزها صورت گرفته باشد و قصد عاملان آن ضربه زدن به ســرمایه های انسانی جامعه و گسترش مصرف این ماده مخدر خانمان سوز در کشور است.

اثرات خطرناک مصرف این ماده مخدر!

جانشین دادســرای انقلاب مشهد افزود:از سوی دیگر خروجی آنالیز پیشــرفته و دقیق روی این ماده مخدرصنعتی نشــان داد در تولید این ماده مخدر از پیش سازهای ســودو افدرین و افدرین اســتفاده شده اســت.

این ماده مخدر به لحاظ

ظاهری با آنچه درگذشته در داخل کشور کشف می شد تفاوت ندارد. متامفتامیــن از جمله مواد اعتیــادآور محرک و توهم زاســت کــه مصرف آن موجــب ایجاد وابستگی روانی و جسمانی (اعتیاد) می شود، از سویی تأثیرات مصرف این شیشه تازه وارد روی دقیقه پس از مصرف آغاز و حداقل تا ۲0بدن از ساعت از بین نمی رود.

قاضی دشتی فدکی 1۲ تصریح کرد: برخــی افراد از این ماده خطرناک به تصور ایجاد لــذت، محرک بودن و رهایی از ناراحتی های روانی اســتفاده و بــه آن اعتیاد پیدا می کنند که تحقیقــات علمی روی ماجرا نشــان داده مصرف آن موجب بــروز عوارض جانبی بســیار خطرناکی همچون واکنش های حساسیتی (مشکلات تنفسی، بسته شدن گلو و تورم لب ها، زبان و صــورت)، افزایش ضربان قلب، فشار خون بالا، تاری دید، توهم، رفتارهای غیرطبیعی مانند جنون و وحشــت زدگی، عدم هوشــیاری، کاهش وزن و آســیب بــه مغز و حافظه، سکته قلبی، تشــنج و در برخی موارد موجب مرگ می شود.

از سوی دیگر بررسی های صورت گرفته حاکی از آن بود که مصرف این ماده موجب خشکی و مزه نامطبوع دهان، ســرگیجه، خشونت و اضطراب، بی قــراری، بی خوابی، افســردگی حــاد و... هم می شود.

این مقام قضایی در پایان بیان کرد: ما در این برهه از زمان وظیفه داریم با اطلاع رسانی به موقع درباره عواقب مصرف موادمخدر در جامعه و اعلام هشدار به خانواده ها آن ها را نسبت به رفتار مشکوک احتمالی عزیزانشان هوشیار کرده تا به های آن، پیشگیری صورت جای درمان و هزینه گرفتهب اشد.

منبع: قدس

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.