خراسان رضوی بیشترین متقاضیان کار


16 دی 1398 - 17:46
34082aa746
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در پاییز امسال ۸.۱ درصد بیشتر از این نرخ در کشور بوده که نشان می‌دهد بیشترین متقاضیان کار را بین استان‌های دیگر داشته است.

علی رسولیان افزود: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی در پاییز امسال ۵۲. ۵ درصد بود در حالی که این نرخ برای کشور ۴۴. ۳ درصد اعلام شده است.

وی ادامه داد: هر درصد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی معادل افزایش ۵۰ هزار نفر متقاضی شغل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پاییز امسال ۴۴. ۳ درصد و در پاییز سال گذشته ۴۴. ۵ درصد بود که نشان دهنده کاهش این نرخ در کشور است اما نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز سال گذشته ۵۲. ۱ درصد بود که گویای افزایش چهار دهم درصدی این نرخ در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رسولیان افزود: نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال ۱۰. ۶ درصد و در سال گذشته ۱۱. ۸ درصد بود اما این نرخ برای خراسان رضوی در پاییز امسال به ۶. ۳ درصد رسید که با توجه به نرخ ۹. ۱ درصدی بیکاری استان در پاییز سال گذشته، این نرخ ۲. ۸ دهم درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در پاییز امسال در مجموع نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار دهم درصد افزایش و نرخ بیکاری استان در این مدت ۲. ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

خراسان رضوی با وسعت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کیلومترمربع (۱۱ می‌لیون و ۷۴۰ هزار و ۶۵۹ هکتار) معادل هفت درصد مساحت کل کشور شامل ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و ۲ هزار و ۵۴۰ روستا است.

این استان همچنین با ۸. ۱ درصد جمعیت کشور ۶ می‌لیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعیت در قالب ۲ می‌لیون و ۴۵۰ هزار و ۹۱۶ خانوار دارد. یک می‌لیون و ۷۳۳ هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی در روستاهای این استان سکونت دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در پاییز امسال ۸.۱ درصد بیشتر از این نرخ در کشور بوده که نشان می‌دهد بیشترین متقاضیان کار را بین استان‌های دیگر داشته است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

34082aa746

علی رسولیان افزود: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی در پاییز امسال ۵۲. ۵ درصد بود در حالی که این نرخ برای کشور ۴۴. ۳ درصد اعلام شده است.

وی ادامه داد: هر درصد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی معادل افزایش ۵۰ هزار نفر متقاضی شغل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پاییز امسال ۴۴. ۳ درصد و در پاییز سال گذشته ۴۴. ۵ درصد بود که نشان دهنده کاهش این نرخ در کشور است اما نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز سال گذشته ۵۲. ۱ درصد بود که گویای افزایش چهار دهم درصدی این نرخ در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رسولیان افزود: نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال ۱۰. ۶ درصد و در سال گذشته ۱۱. ۸ درصد بود اما این نرخ برای خراسان رضوی در پاییز امسال به ۶. ۳ درصد رسید که با توجه به نرخ ۹. ۱ درصدی بیکاری استان در پاییز سال گذشته، این نرخ ۲. ۸ دهم درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در پاییز امسال در مجموع نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار دهم درصد افزایش و نرخ بیکاری استان در این مدت ۲. ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

خراسان رضوی با وسعت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کیلومترمربع (۱۱ می‌لیون و ۷۴۰ هزار و ۶۵۹ هکتار) معادل هفت درصد مساحت کل کشور شامل ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و ۲ هزار و ۵۴۰ روستا است.

این استان همچنین با ۸. ۱ درصد جمعیت کشور ۶ می‌لیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعیت در قالب ۲ می‌لیون و ۴۵۰ هزار و ۹۱۶ خانوار دارد. یک می‌لیون و ۷۳۳ هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی در روستاهای این استان سکونت دارند.

منبع: ایرنا