چشم سوزی، شایع‌ترین آسیب چهارشنبه سوری


22 اسفند 1396 - 10:54
29 درصد حوادث چهارشنبه سوری آسیب های چشمی است

به گزارش مشهد فوری، - آیین چهارشنبه سوری، نمادی ازمهرورزی و سنتی تاریخی از فرهنگ و تمدنکهن ایرانی است اما سال هاست که با آمدن روزهای پایانی سال ، صداهای وحشتناک واعصاب خردکن در کوچه و خیابان آرامش مردمرا سلب می کند از آن دلخراش تر حسرت هاییاست که برخی باید تا آخر عمر تحمل کنند؛ آنهایی که در بازی با مواد محترقه چهارشنبه سوری چشمی برایشان باقی نمی ماند یا از تمام شادی هایشان چیزی جز معلولیت عایدشاننمی شود. آمارها حاکی از آن است که دستو چشم، دو عضو اصلی هستند که به واسطهبازی با مواد محترقه دچار حادثه می شوند.

این موضوع را معاون فنی وعملیاتی سازماناورژانس کشور اعالم و اظهار کرد: 29 درصدآسیب های مربوط به حوادث چهارشنبه سوریضایعات چشمی است. حسن نوری از ماجراینابینا شدن کودکی گفت که از سر کنجکاوی و البته نادانی عده ای دیگر، یک چشمش را ازدست داد:» سال قبل یک مورد کوری در بچ های خردسال داشتیم آن هم براثر سیگارت که به نوعی امن ترین ماده محترقه است. در این حادثه فردی جلوی یک کودک سیگارت میانـدازد و چون دود داشته کودک آن را برمیدارد تا از نزدیک ببیند که ناگهان سیگارتج لوی چشم بچه منفجر و باعث نابینایی یک چشم او شد.

وی در پاسخ به این که استفاده از کدام موادمحترقه آسیب دیدگی چشم را بیشتر می کند؟ گفت: این موضوع به این مربوط است که ماده محترقه و حادثه چقدر نزدیک به چشم اتفاق بیفتد.

معاون فنی وعملیاتی سازمان اورژانــس کشور توصیه کرد: چنان چه بر اثرحادثه، آسیبی به چشم وارد شد. اگر چشم دچار صدمه ، پارگی و آسیب فیزیکی شد نبایدبه هیچ عنوان فشرده، مالیده وشست و شوداده شود بلکه فقط باید به عنوان مثال لیوانییک بار مصرف را ببریم و کوتاه کنیم و به عنوان پوشش روی چشم بگذاریم تا فشاری به چشم وپلک وارد نیاید. اما اگر حادثه بدون هیچ ضربه ای به صورت پاشیده شدن مواد داخل چشم باشد، در این حالت توصیه می شود چشم را زیرآب آشامیدنی قرار دهیم و سعی کنیم پلک راباز نگه داریم تا به مدت 20 دقیقه چشم شسته شود. البته در تمام موارد، باید به چشم پزشک مراجعه شود و اگر نیاز به درمان خاصی باشدتوسط پزشک برای فرد تجویز شود.

نوری دربـاره سوختگی نیز توضیح داد: اگرسوختگی های سطحی برای کسی بروز کرد،به مدت 10 تا 1۵ دقیقه اندام سوخته را زیر آبولرم قرار دهید؛ چراکه با این اقدام هم عمقآ سیب کاهش می یابد هم درد مصدوم کنترل میشود.

در حوادثی هم که مواد شیمیایی رویبدن ریخته میشود، اگر این ماده شیمیایی حالت پودری داشت، بهتر است که با لبه کاغذاین پودر را برداشته و بعد محل شسته شود واگر ماده شیمیایی مایع است، باید حتما آنرا با آب فـراوان شست. به گفته معاون فنی وعملیاتی سازمان اورژانس کشور، تعداد فوتی ها یا مصدومان بدحال بر اثر حوادث چهارشنبه پایان سال تا کنون نسبت به سال قبل کاهش داشته اسـت و از ابتدای اسفند، 128 نفرمصدوم شده اند که از این تعداد، 28 نفر دربیمارستان بستری شدند.البته اوج این اتفاقات در سه شنبه شب است و پیش بینی می کنیم امسال حوادث کمتری رخ دهد.

در عین حـال، رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری تهران نیز درباره سوختگی های ناشی از انفجار ترقه و مـواد منفجره هشدارداد و گفت: این سوختگیها مانند سوختگی عادی نیست و ماندگار است؛ حتی قطع عضوآن نیز متفاوت است؛چراکه درایـن حوادثعضو منفجر میشود.

مصطفی ده مـردهای با اشـاره به آمار ارجاع مصدومان حادثه چهارشنبه ســوری سال گذشته به این بیمارستان، اظهار کرد: سال گذشته ۸۶ بیمار به دلیل حوادث چهارشنبه سوری به بیمارستان مطهری منتقل شدندکه بیشترین موارد سوختگی مربوط به دست،صورت و چشم بوده است.


رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهریتاکید کرد: سوختگی ناشی از انفجار ترقه و موادمنفجره مانند سوختگی عادی نیست و ماندگاراست و صدمات وحشتناکی به دنبال دارد.درمان سوختگی بیمه است، اما هزینه هایسربار دارد.مصدومان این حوادث به جلسات متعدد فیزیوتراپی و کاردرمانی، پماد ضداسکارو ... نیاز دارند که این موارد بیمه نیستند و هزینه باالیی ایجاد میکنند. نقص عضو ناشی از این حوادث کارایی فرد را کاهش میدهد. تغییرچهرهای که ایجاد میشود، میتواند فرد رامنزوی کند. اعضای مصنوعی نیز که برای آنها استفاده میشود کاربردی نیست و فقط مشکل زیبایی را برطرف میکند.

وی همچنین تصریح کــرد: بیشتر کسانیکه در چهارشنبه سـوری صدمه میبینند،کسانی هستند که به صورت گذری دچار حادثه شده اند؛ به همین دلیل مردم بهتر است در اینروز از خانه بیرون نیایند. پدران و مادران نیزمراقب فرزندان خود باشند و اجازه ندهند یک لحظه نیز فرزندشان از آن ها جدا شود.

29 درصد حوادث چهارشنبه سوری آسیب های چشمی است

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

22 اسفند 1396 - 10:54

به گزارش مشهد فوری، - آیین چهارشنبه سوری، نمادی ازمهرورزی و سنتی تاریخی از فرهنگ و تمدنکهن ایرانی است اما سال هاست که با آمدن روزهای پایانی سال ، صداهای وحشتناک واعصاب خردکن در کوچه و خیابان آرامش مردمرا سلب می کند از آن دلخراش تر حسرت هاییاست که برخی باید تا آخر عمر تحمل کنند؛ آنهایی که در بازی با مواد محترقه چهارشنبه سوری چشمی برایشان باقی نمی ماند یا از تمام شادی هایشان چیزی جز معلولیت عایدشاننمی شود. آمارها حاکی از آن است که دستو چشم، دو عضو اصلی هستند که به واسطهبازی با مواد محترقه دچار حادثه می شوند.

این موضوع را معاون فنی وعملیاتی سازماناورژانس کشور اعالم و اظهار کرد: 29 درصدآسیب های مربوط به حوادث چهارشنبه سوریضایعات چشمی است. حسن نوری از ماجراینابینا شدن کودکی گفت که از سر کنجکاوی و البته نادانی عده ای دیگر، یک چشمش را ازدست داد:» سال قبل یک مورد کوری در بچ های خردسال داشتیم آن هم براثر سیگارت که به نوعی امن ترین ماده محترقه است. در این حادثه فردی جلوی یک کودک سیگارت میانـدازد و چون دود داشته کودک آن را برمیدارد تا از نزدیک ببیند که ناگهان سیگارتج لوی چشم بچه منفجر و باعث نابینایی یک چشم او شد.

وی در پاسخ به این که استفاده از کدام موادمحترقه آسیب دیدگی چشم را بیشتر می کند؟ گفت: این موضوع به این مربوط است که ماده محترقه و حادثه چقدر نزدیک به چشم اتفاق بیفتد.

معاون فنی وعملیاتی سازمان اورژانــس کشور توصیه کرد: چنان چه بر اثرحادثه، آسیبی به چشم وارد شد. اگر چشم دچار صدمه ، پارگی و آسیب فیزیکی شد نبایدبه هیچ عنوان فشرده، مالیده وشست و شوداده شود بلکه فقط باید به عنوان مثال لیوانییک بار مصرف را ببریم و کوتاه کنیم و به عنوان پوشش روی چشم بگذاریم تا فشاری به چشم وپلک وارد نیاید. اما اگر حادثه بدون هیچ ضربه ای به صورت پاشیده شدن مواد داخل چشم باشد، در این حالت توصیه می شود چشم را زیرآب آشامیدنی قرار دهیم و سعی کنیم پلک راباز نگه داریم تا به مدت 20 دقیقه چشم شسته شود. البته در تمام موارد، باید به چشم پزشک مراجعه شود و اگر نیاز به درمان خاصی باشدتوسط پزشک برای فرد تجویز شود.

نوری دربـاره سوختگی نیز توضیح داد: اگرسوختگی های سطحی برای کسی بروز کرد،به مدت 10 تا 1۵ دقیقه اندام سوخته را زیر آبولرم قرار دهید؛ چراکه با این اقدام هم عمقآ سیب کاهش می یابد هم درد مصدوم کنترل میشود.

در حوادثی هم که مواد شیمیایی رویبدن ریخته میشود، اگر این ماده شیمیایی حالت پودری داشت، بهتر است که با لبه کاغذاین پودر را برداشته و بعد محل شسته شود واگر ماده شیمیایی مایع است، باید حتما آنرا با آب فـراوان شست. به گفته معاون فنی وعملیاتی سازمان اورژانس کشور، تعداد فوتی ها یا مصدومان بدحال بر اثر حوادث چهارشنبه پایان سال تا کنون نسبت به سال قبل کاهش داشته اسـت و از ابتدای اسفند، 128 نفرمصدوم شده اند که از این تعداد، 28 نفر دربیمارستان بستری شدند.البته اوج این اتفاقات در سه شنبه شب است و پیش بینی می کنیم امسال حوادث کمتری رخ دهد.

در عین حـال، رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری تهران نیز درباره سوختگی های ناشی از انفجار ترقه و مـواد منفجره هشدارداد و گفت: این سوختگیها مانند سوختگی عادی نیست و ماندگار است؛ حتی قطع عضوآن نیز متفاوت است؛چراکه درایـن حوادثعضو منفجر میشود.

مصطفی ده مـردهای با اشـاره به آمار ارجاع مصدومان حادثه چهارشنبه ســوری سال گذشته به این بیمارستان، اظهار کرد: سال گذشته ۸۶ بیمار به دلیل حوادث چهارشنبه سوری به بیمارستان مطهری منتقل شدندکه بیشترین موارد سوختگی مربوط به دست،صورت و چشم بوده است.


رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهریتاکید کرد: سوختگی ناشی از انفجار ترقه و موادمنفجره مانند سوختگی عادی نیست و ماندگاراست و صدمات وحشتناکی به دنبال دارد.درمان سوختگی بیمه است، اما هزینه هایسربار دارد.مصدومان این حوادث به جلسات متعدد فیزیوتراپی و کاردرمانی، پماد ضداسکارو ... نیاز دارند که این موارد بیمه نیستند و هزینه باالیی ایجاد میکنند. نقص عضو ناشی از این حوادث کارایی فرد را کاهش میدهد. تغییرچهرهای که ایجاد میشود، میتواند فرد رامنزوی کند. اعضای مصنوعی نیز که برای آنها استفاده میشود کاربردی نیست و فقط مشکل زیبایی را برطرف میکند.

وی همچنین تصریح کــرد: بیشتر کسانیکه در چهارشنبه سـوری صدمه میبینند،کسانی هستند که به صورت گذری دچار حادثه شده اند؛ به همین دلیل مردم بهتر است در اینروز از خانه بیرون نیایند. پدران و مادران نیزمراقب فرزندان خود باشند و اجازه ندهند یک لحظه نیز فرزندشان از آن ها جدا شود.

22 /17

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.