• در ۶ ماه گذشته که قیمت گوشت قرمز افزایش یافت بحث‌های زیادی درباره دلیل این افزایش مطرح شد که قاچاق، عدم نظارت بر توزیع، فساد شرکت‌ها و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های خاص از جمله آنها است؛ اما…