الف

لیست اسامی تایید شدگان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد


20 اردیبهشت 1396 - 21:32
اسامی تایید صلاحیت شدگان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد منتشر شد


بسمه تعالي
1396/02/20 :تاريخ
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه
شهر مشهد مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396
برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر مشهد به شرح زير مي باشد:
1 - آقاي محمدحسن آئينه چيان فرزند غلام رضا كد نامزد 1214
2 - آقاي امين ابراهيم زاده فرزند على اکبر كد نامزد 1215
3 - آقاي حسين ابراهيمي فرزند محمد علي كد نامزد 1216
4 - خانم زهرا ابراهيمي فرزند رمضانعلي كد نامزد 1217
5 - خانم فاطمه ابراهيمي فرزند غلامرضا كد نامزد 1218
6 - خانم معصومه ابراهيمي فرزند حسين كد نامزد 1219
7 - آقاي محسن ابراهيمي تبريزي فرزند ابراهيم كد نامزد 1221
8 - آقاي عماد ابراهيمي ثاني فرزند حسن كد نامزد 1224
9 - آقاي حجت ابريشمي فرزند احمد كد نامزد 

10 - آقاي علي آب سالان فرزند ابراهيم كد نامزد 1228
11 - آقاي علي ابويساني فرزند ذبيح الله كد نامزد 1229
12 - آقاي سيدحسين اتحادي فرزند سيدعباس كد نامزد 1241
13 - آقاي امير آتشي فرزند حسين كد نامزد 1242
14 - آقاي سيدمجتبي احتشام فر مشهور به احتشام فرزند سيد محمد كد نامزد 1245
15 - آقاي سيدرضا احمدزاده مشهور به سيد انقلابى فرزند سيد على كد نامزد 1246
16 - آقاي جعفر احمدي فرزند محمد على كد نامزد 1247
17 - آقاي سيدمحمد احمدي فرزند سيدباقر كد نامزد 1248
18 - خانم مرضيه احمدي قوچان عتيق فرزند محمود كد نامزد 1249
19 - خانم مليحه احيائي فرزند محمد كد نامزد 1251
20 - آقاي مهدي اخروي فرزند حسن كد نامزد 1252
21 - آقاي سيدمجتبي اخلاقي مشهور به اخلاقي فرزند سيدحسين كد نامزد 1254
22 - آقاي حسنعلي اخلاقي اميري فرزند احمد كد نامزد 1256
23 - آقاي مجتبي اخلاقي نيا فرزند محمدمهدي كد نامزد 1257
24 - آقاي مهدي آدمي فرزند خليل كد نامزد 1259
25 - آقاي محمدعلي آرئين فرزند نوروز محمد كد نامزد 1261
26 - آقاي حسن آرايش فرزند على اکبر كد نامزد 1262
27 - آقاي محمدكاميار ارباب فرزند علي كد نامزد 1264
28 - آقاي محمد ارژنگي فرزند جواد كد نامزد 1265
29 - آقاي وحيد ارژنگي فرزند محمد كد نامزد 1267
30 - آقاي مهدي ارشاد فرزند محمدرضا كد نامزد 1268

31 - آقاي علم الهدي آرشي فرزند نبى اله كد نامزد 1269
32 - خانم اعظم اروجي فرزند سهراب كد نامزد 1272
33 - آقاي حامد آرون فرزند منصور كد نامزد 1274
34 - آقاي مجتبي آرين منش مشهور به روزگاری فرزند على اکبر كد نامزد 1276
35 - آقاي محمدرضا آرين نژاد فرزند منوچهر كد نامزد 1278
36 - آقاي اسحق آزادمنش فرزند علي كد نامزد 1281
37 - آقاي امير اژدر فرزند محمد کاظم كد نامزد 1282
38 - آقاي سيدمحمدعلي اسحاقي فرزند سيديحيي كد نامزد 1285
39 - خانم فاطمه اسحاقي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1286
40 - آقاي علي اسداللهي يزدي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1287
41 - خانم لادن اسدي فرزند يدالله كد نامزد 1289
42 - آقاي مصطفي اسدي فرزند حسين كد نامزد 1291
43 - آقاي محمدحسن اسعدزاده فرزند حاجى حقداد كد نامزد 1292
44 - آقاي جواد اسكندري پور فرزند محمدصادق كد نامزد 1294
45 - آقاي روح اله اسماعيلي نيا فرزند حسن كد نامزد 1295
46 - آقاي سعيدرضا آسماني فرزند محمد على كد نامزد 1296
47 - آقاي مجيد آسماني فرزند محمدرضا كد نامزد 1297
48 - آقاي جابر اسمعيلي فرزند عزيز كد نامزد 1412
49 - خانم زهرا اشرف فرزند على كد نامزد 1415
50 - آقاي محمدجواد اشرفي فرزند محمد كد نامزد 1416
51 - خانم طاهره اصغرزاده شبستري فرزند غلامعلي كد نامزد 1417 

52 - آقاي محمد اصفي يزدي فرزند علي اصغر كد نامزد 1419
53 - آقاي عيسي اصلي فرزند محمدعلي كد نامزد 1421
54 - آقاي احسان اصولي صفار فرزند علي كد نامزد 1424
55 - آقاي عليرضا اعظم مفيدي مشهور به مفيدی فرزند محمدمهدی كد نامزد 1425
56 - آقاي مهدي اعظم نبوي فرزند محمد على كد نامزد 1426
57 - آقاي سيدمرتضي افتخاري فرزند سيدعباس كد نامزد 1427
58 - خانم فائزه افتخاري فرزند صادق كد نامزد 1428
59 - آقاي ابوالفضل افسر فرزند احمد كد نامزد 1429
60 - آقاي مرتضي افسري فرزند غلامحسين كد نامزد 1441
61 - آقاي مسعود افشار فرزند غلامحسين كد نامزد 1442
62 - آقاي مهران افشاري فرزند محمدخليل كد نامزد 1445
63 - خانم مينو افشاني فرزند حسين كد نامزد 1446
64 - آقاي احمد آقائي فرزند على جان كد نامزد 1447
65 - آقاي جواد آقائي فرزند محمود كد نامزد 1448
66 - آقاي حامد آقائي جاغرق فرزند عباس كد نامزد 1449
67 - آقاي سيدمصطفي آقائي فيروزآبادي فرزند سيدعباس كد نامزد 1451
68 - آقاي مسعود آقابيگي مشهور به آقای بيگى فرزند حشمت الله كد نامزد 1452
69 - آقاي مهدي اقدس طينت مشهور به اقدسى فرزند حسين كد نامزد 1454
70 - آقاي افشين اكبري حداد فرزند مسعود كد نامزد 1457
71 - آقاي حسن اكبري مقدم ثاني مشهور به ياسين فرزند محمد كد نامزد 1458
72 - آقاي عليرضا الفت فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1459 

73 - آقاي سيدمحمد آل هاشمي فرزند سيدمسعود كد نامزد 1461
74 - خانم زبيده اله پناهي مشهور به نسرين اله پناهى فرزند غلامرضا كد نامزد 1462
75 - خانم معصومه اله دادي مقدم مشهور به مقدم فرزند محمدحسين كد نامزد 1464
76 - آقاي سلمان اماني قلعه حسن فرزند عزيزاله كد نامزد 1468
77 - آقاي علي امخواني صمدي فرزند هادي كد نامزد 1469
78 - آقاي ابراهيم آموزگار مشهور به مهندس آموزگار فرزند محمد كد نامزد 1471
79 - آقاي پيمان اميدوار فرزند مهدي كد نامزد 1472
80 - آقاي ابراهيم اميرخاني فرزند رجبعلى كد نامزد 1474
81 - آقاي محمدرضا اميرسهرابي مشهور به شهنام فرزند حسين كد نامزد 1475
82 - آقاي مصطفي اميركاظمي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1476
83 - آقاي احسان اميري فرزند رضا كد نامزد 1478
84 - آقاي حميدرضا اميري فرزند حسينعلي كد نامزد 1479
85 - آقاي سيدمحمدرضا آميقي بياري فرزند سيدابوالفضل كد نامزد 1481
86 - آقاي محمدرضا اميني مشهدي فرزند حسن كد نامزد 1482
87 - آقاي ابوالفضل انتظاري فرزند غلامحسن كد نامزد 1484
88 - آقاي محسن انتظاري هروي فرزند محمدتقى كد نامزد 1485
89 - آقاي هادي انصاري فرد فرزند محمد كد نامزد 1486
90 - آقاي محمدرضا انصاري نژاد فرزند محمد كد نامزد 1487
91 - آقاي اسماعيل انفرادي فرزند عليرضا كد نامزد 1489
92 - آقاي عليرضا انورخواه حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1491
93 - آقاي محمد آهن چيان فرزند احمد كد نامزد 1492

94 - آقاي محسن ايران منش فرزند مصيب كد نامزد 1494
95 - آقاي عباسعلي ايراني فرزند على كد نامزد 1495
96 - آقاي مجتبي ايراني فرزند محمدعلي كد نامزد 1496
97 - آقاي كامبيز آيرم فرزند غلامرضا كد نامزد 1498
98 - خانم فاطمه ايزانلوي مطلق فرزند حجى بابا كد نامزد 1512
99 - آقاي عباس ايزدپناه فرزند محمد باقر كد نامزد 1514
100 - آقاي وهاب ايزدي فرزند جعفر كد نامزد 1516
101 - آقاي علي بابائي فيروزآباد فرزند محمدحسين كد نامزد 1518
102 - آقاي سيداميد بابكي فرزند سيدكاظم كد نامزد 1519
103 - آقاي عباسعلي بادياني فرزند ابراهيم كد نامزد 1521
104 - آقاي علي بازقندي فرزند مراد على كد نامزد 1524
105 - آقاي مهدي بازقندي فرزند حسن كد نامزد 1525
106 - آقاي احمد باغي فرزند رجبعلى كد نامزد 1526
107 - آقاي مهدي بافكر فرزند علي محمد كد نامزد 1527
108 - آقاي حميدرضا باقرزاده چهارجوئي فرزند غلامرضا كد نامزد 1528
109 - خانم مهري باقريان فرزند قربانگلدي كد نامزد 1529
110 - آقاي قاسم بايگي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1541
111 - آقاي محسن بحريني فرزند كاظم كد نامزد 1542
112 - آقاي علي بختياري فرزند غلامحسين كد نامزد 1545
113 - آقاي رحيم بخشي فرزند محمد كد نامزد 1546
114 - آقاي غلامرضا بخشي زاده چنار فرزند ابراهيم كد نامزد 1547

115 - آقاي رجبعلي بدري مشهور به مدرسى فرزند فضل الله كد نامزد 1548
116 - آقاي جواد بذرافشان فرزند حسن كد نامزد 1549
117 - آقاي محسن براتي فرزند غلامحسن كد نامزد 1551
118 - آقاي مهدي براتيان قرقي فرزند اسمعيل كد نامزد 1554
119 - آقاي محمد براتي نژاد فرزند حسين كد نامزد 1556
120 - آقاي سيدعلي برادران حسيني فرزند سيدمصطفي كد نامزد 1557
121 - خانم عاطفه برادران خلقي فرزند حسين كد نامزد 1558
122 - آقاي مهدي برادران هروي مشهور به برادران فرزند محمدرضا كد نامزد 1559
123 - آقاي هاشم بروجرديان فرزند مهدی كد نامزد 1564
124 - آقاي مهدي برونوسي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1565
125 - آقاي محمد بزازان فرزند على كد نامزد 1567
126 - آقاي پرويز بزركار فرزند محمدرضا كد نامزد 1568
127 - آقاي عباس بشارت فرزند محمدرضا كد نامزد 1569
128 - آقاي محمود بشرونتن فرزند محمدعلى كد نامزد 1571
129 - آقاي مهدي بشير فرزند نجف على كد نامزد 1572
130 - آقاي غلامرضا بصيري پور فرزند محمد كد نامزد 1574
131 - خانم سيده لعيا بكائيان فرزند سيدابوالفضل كد نامزد 1575
132 - آقاي رضا بلوچ فرزند علي كد نامزد 1576
133 - آقاي جواد بناءرضوي مشهور به رضوی فرزند مسعود كد نامزد 1578
134 - آقاي محمود بنانژادمشهدي فرزند حسن كد نامزد 1579
135 - آقاي محمد بنك داران فرزند محمدرضا كد نامزد 1581

136 - آقاي حميد بني اسد فرزند محمدهادي كد نامزد 1582
137 - آقاي ابوالفضل بني هاشم مشهور به فريد بنى هاشمى فرزند مرتضى كد نامزد 1584
138 - آقاي مجتبي بهاروند فرزند حسنعلي كد نامزد 1585
139 - خانم سميه بهروز فرزند كريم كد نامزد 1586
140 - آقاي علي بهزاديان مهر فرزند حسين كد نامزد 1587
141 - آقاي محسن بهزادي فر مشهور به محسن فرزند محمد جعفر كد نامزد 1589
142 - خانم زهره بهشتي نيك مشهور به بهشتى نيک فرزند حسن كد نامزد 1591
143 - آقاي محمد بهشتي نيك مشهور به بهشتى فرزند حسن كد نامزد 1592
144 - آقاي فرهنگ بهلول خيبري فرزند عبدالرحيم كد نامزد 1594
145 - خانم طاهره بورند فرزند على كد نامزد 1595
146 - آقاي علي بيات فرزند عباسعلي كد نامزد 1596
147 - خانم تكتم بيدل حسنقه فرزند اصغر كد نامزد 1598
148 - خانم زهرا بيك خراساني مشهور به خراساني -بيك فرزند رجب كد نامزد 1615
149 - آقاي علي بيك خراساني نيا فرزند علي اكبر كد نامزد 1617
150 - آقاي پويا پارسا فرزند على اکبر كد نامزد 1618
151 - آقاي حجت پارسا مشهور به مهندس پارسا فرزند محمد على كد نامزد 1619
152 - خانم مهري پارسا فرزند مهدی كد نامزد 1621
153 - آقاي مرتضي پارسي مود فرزند موسي كد نامزد 1624
154 - آقاي عبدالرسول پاسدار فرزند اسماعيل كد نامزد 1625
155 - آقاي علي پاكدل خور فرزند غلامعلي كد نامزد 1626
156 - آقاي يحيي پاك عقيده راوري فرزند ماشالله كد نامزد 1627

157 - خانم نيره پاك مهر فرزند حسين كد نامزد 1628
158 - آقاي محمدحسين پرنده فرزند علي كد نامزد 1641
159 - خانم الهه پرهيزكار فرزند محمدرضا كد نامزد 1642
160 - آقاي احمد پرهيزكارصفدرآبادي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1645
161 - آقاي سيدمهدي پرهيزگار فرزند سيدجعفر كد نامزد 1646
162 - خانم زهرا پروري فرزند محمدحسين كد نامزد 1647
163 - آقاي محمدمهدي پزنده فرزند حسين كد نامزد 1648
164 - خانم شراره پزنده نيك فرزند باقر كد نامزد 1649
165 - آقاي حسن پژمان فرزند رجب على كد نامزد 1651
166 - آقاي علي پناهي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1654
167 - آقاي مهدي پهلوان زاده فرزند مصطفي كد نامزد 1656
168 - خانم هديه پورابراهيم فرزند حسن كد نامزد 1657
169 - آقاي محسن پورحسين جاغرق فرزند کاظم كد نامزد 1658
170 - آقاي علي پورقربان فرزند غلام عباس كد نامزد 1659
171 - آقاي غلامحسين پورمحمدي فرزند عبدالله كد نامزد 1661
172 - آقاي سعيد پيله وران فرزند غلامرضا كد نامزد 1665
173 - آقاي سعيد پيونديان شعرباف فرزند احمد كد نامزد 1667
174 - آقاي سعيد تاجر فرزند حسين كد نامزد 1668
175 - آقاي حامد تاجي فرزند هاشم كد نامزد 1669
176 - آقاي حسين تازوحسن بلبلي مشهور به تازه حسن فرزند دل آسا كد نامزد 1672
177 - آقاي جعفر تبريزطلب فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1674

178 - آقاي مجيد تراب فرزند علي اصغر كد نامزد 1675
179 - خانم صديقه ترابي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1676
180 - آقاي محمدمحسن ترابي فرزند يعقوبعلي كد نامزد 1678
181 - آقاي محسن تركي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1679
182 - خانم مريم تشكري حسين زاده فرزند بمانعلي كد نامزد 1681
183 - آقاي مرتضي تشكري قوژدي مشهور به تشکری فرزند حسين كد نامزد 1682
184 - آقاي محمد تقديسي اسفجير فرزند عليرضا كد نامزد 1684
185 - آقاي محمدتقي تقوي فرزند حسن كد نامزد 1685
186 - آقاي جواد تقي زاده فرزند خداداد كد نامزد 1686
187 - آقاي حسن تقي زاده فرزند جواد كد نامزد 1687
188 - آقاي حميد توافقي فاروجي فرزند اسماعيل كد نامزد 1691
189 - آقاي هادي توبك فرزند هاشم كد نامزد 1692
190 - آقاي عليرضا توحيدي فرزند دوران كد نامزد 1694
191 - آقاي علي توزنده جاني فرزند محمود كد نامزد 1695
192 - آقاي محمدرضا توسلي فرزند حسين كد نامزد 1696
193 - آقاي امين توسلي عبدل آباد فرزند محمدجواد كد نامزد 1697
194 - آقاي مصطفي ثابتي بايگي فرزند محمدحسين كد نامزد 1712
195 - آقاي اميرحسين ثاقب تقي پور مشهور به امير تقى پور فرزند علي اصغر كد نامزد 1714
196 - آقاي محمدعلي ثاقب عادل فرزند جواد كد نامزد 1715
197 - آقاي سيدرضا ثرياي فرزند سيدعلي اصغر كد نامزد 1716
198 - آقاي سيدعليرضا ثناگستر مشهور به افصح حسينى خراسانى فرزند سيد محمود كد نامزد 1718

199 - آقاي محمدباقر جانقلي فرزند نوروز كد نامزد 1724
200 - آقاي محمدعلي جاويد فرزند رمضانعلي كد نامزد 1725
201 - آقاي نصرالله جاويد فرزند قربانعلي كد نامزد 1727
202 - آقاي سيديحيي جاويدشفيعي فرزند سيدحبيب كد نامزد 1728
203 - آقاي رضا جاويدي صباغيان فرزند محمد كد نامزد 1729
204 - آقاي سيدمصطفي جعفرزاده فرزند سيدحسن كد نامزد 1741
205 - آقاي رضا جعفري فرزند محمدحسن كد نامزد 1742
206 - خانم وجيهه جعفري پورابرده مشهور به جعفری پور فرزند محمد جعفر كد نامزد 1746
207 - خانم نسرين جعفري يزدان آباد فرزند احمد كد نامزد 1747
208 - آقاي مهدي جلائيان نوري فرزند محمد كد نامزد 1748
209 - آقاي عليرضا جلال نژاد فرزند مختار كد نامزد 1749
210 - آقاي محمدرضا جلالي موحد فرزند غلامحسن كد نامزد 1751
211 - آقاي اسفنديار جلايري مشهور به رضا جلاير فرزند محمدحسن كد نامزد 1752
212 - آقاي غلامرضا جمالي معصومي فرزند حسن كد نامزد 1756
213 - آقاي اميرحسين جنتي فرزند محمدكاظم كد نامزد 1757
214 - آقاي محمدحسين جهان بخش مشهور به مهندس جهانبخش فرزند عليجان كد نامزد 1758
215 - آقاي سيدسجاد جهانگيريان فرزند سيدمحمد كد نامزد 1759
216 - خانم منيره جهاني فرزند محمد على كد نامزد 1761
217 - آقاي سيدعبدالكريم جوادي فرزند سيد ميرزا رحيم كد نامزد 1762
218 - آقاي محمد جواني سرتختي مشهور به مهندس جوان فرزند حسن كد نامزد 1765
219 - آقاي رضا چراغي شاهي مشهور به چراغشاهى فرزند پرويز كد نامزد 1767

220 - آقاي حسين چزگي فرزند محمداسمعيل كد نامزد 1768
221 - خانم زينب چكنه فرزند علي كد نامزد 1769
222 - آقاي احمد حاتمي فرزند هادي كد نامزد 1771
223 - آقاي محمد حاجيان شهري فرزند حسين كد نامزد 1772
224 - آقاي مصطفي حاجي بابائي فلاح مشهور به مهندس حاجى بابائى فرزند محمود كد نامزد 1774
225 - آقاي موسي الرضا حاجي بگلو مشهور به وحيد خراسانى فرزند محمدرضا كد نامزد 1775
226 - آقاي حسن حاجي بيگلو فرزند محمدحسين كد نامزد 1776
227 - آقاي سجاد حاجي زاده فرزند قربانعلي كد نامزد 1778
228 - آقاي محمدرضا حاجي زاده اسفدن مشهور به 0 فرزند غلامحسين كد نامزد 1779
229 - آقاي مسعود حاجي سميعي فرزند مهدي كد نامزد 1781
230 - آقاي محمدجواد حافظي فرزند محمد كد نامزد 1782
231 - آقاي محمد حبيبي خيرآبادي فرزند ذبيح اله كد نامزد 1786
232 - آقاي سيدعلي حدادبايگي فرزند سيدقاسم كد نامزد 1787
233 - خانم منيره حدادحسن آبادي فرزند محمدحسن كد نامزد 1789
234 - آقاي اسماعيل حداديان فرزند محمد كد نامزد 1791
235 - آقاي صادق حداديان تربتي مشهور به حداديان فرزند محمدرضا كد نامزد 1792
236 - آقاي وحيد حسامي فرزند محمود كد نامزد 1794
237 - خانم ليلا حسن بيگي دشتبياض فرزند محمد كد نامزد 1795
238 - آقاي محمدرضا حسن پور فرزند غلامرضا كد نامزد 1797
239 - آقاي اميد حسن زاده اصفهاني فرزند علي اكبر كد نامزد 1798
240 - آقاي محمد حسن زاده توكل فرزند محمود كد نامزد 1812ب

241 - آقاي احسان حسني فرزند حسن كد نامزد 1814
242 - آقاي رضا حسين زاده مشهور به مهندس فرزند محمد علي كد نامزد 1817
243 - آقاي محمدسعيد حسين زاده بحريني مشهور به حسين زاده فرزند محمد جعفر كد نامزد 1819
244 - آقاي جواد حسيني فرزند غلامرضا كد نامزد 1824
245 - آقاي سيدامير حسيني فرزند سيديحيي كد نامزد 1825
246 - آقاي سيدمحمد حسيني فرزند سيداكبر كد نامزد 1827
247 - خانم سيمين سادات حسيني فرزند سيدعلي كد نامزد 1828
248 - آقاي علي حسيني فرزند عباس كد نامزد 1829
249 - آقاي ناصر حسيني فرزند نادر كد نامزد 1841
250 - آقاي سيدمحمد حسيني پور فرزند سيدصادق كد نامزد 1842
251 - آقاي سيدمحسن حسيني پويا مشهور به حسيني پويا فرزند سيد احمد كد نامزد 1846
252 - آقاي سيدمحمد حسيني جهان آبادي مشهور به حسينى سبزواری فرزند سيدرضا كد نامزد 1847
253 - خانم سيده فريبا حسيني شريف فرزند سيدمحمود كد نامزد 1848
254 - خانم معصومه حسيني مهر فرزند محمد حسين كد نامزد 1849
255 - آقاي علي حسيني نژادمنتظري فرزند حسين كد نامزد 1851
256 - آقاي حميدرضا حشمتي فرزند محمود كد نامزد 1852
257 - آقاي غلامحسين حشمتي فرزند على اکبر كد نامزد 1854
258 - خانم ژيلا حصاري فرزند علي محمد كد نامزد 1856
259 - آقاي محمدرضا حصاري فرزند مهدی كد نامزد 1857
260 - آقاي سيدحسن حقانيان فرزند سيداحمد كد نامزد 1858
261 - آقاي علي حق گو فرزند محمود كد نامزد 1859

262 - آقاي اميرحسين حقيان فرزند محمدعلى كد نامزد 1861
263 - آقاي مرتضي حكم آبادي فرزند محمد كد نامزد 1862
264 - آقاي اميرهمايون حمامي فرزند غلامحسين كد نامزد 1864
265 - آقاي جواد حميدزاده فرزند غلامرضا كد نامزد 1865
266 - آقاي محمد حميدي فرزند علي اصغر كد نامزد 1867
267 - آقاي جواد حميدي راد فرزند غلام رضا كد نامزد 1868
268 - آقاي حسين حيدري فرزند حسن كد نامزد 1869
269 - آقاي رضا حيدري فرزند علي اصغر كد نامزد 1871
270 - آقاي سيدجلال حيدري فرزند سيد حبيب كد نامزد 1874
271 - آقاي سيدمسعود حيدري فرزند سيدقاسم كد نامزد 1875
272 - آقاي محمدابراهيم حيدري فرزند جعفر قلى كد نامزد 1876
273 - آقاي محمدرضا حيدري مشهور به رضا حيدری فرزند ذبيح اله كد نامزد 1878
274 - خانم بي بي مرضيه حيدري زه آب فرزند سيدرضا كد نامزد 1879
275 - آقاي حميدرضا حيدري نقندر فرزند علي كد نامزد 1881
276 - آقاي جليل خادم مشهور به خادم قايني فرزند ابوالفضل كد نامزد 1882
277 - آقاي مرتضي خادمي درح فرزند علي اصغر كد نامزد 1884
278 - آقاي جعفر خاك باز فرزند غلام عباس كد نامزد 1885
279 - آقاي براتعلي خاكپور فرزند محمد كد نامزد 1886
280 - آقاي نويد خاكسار فرزند علي اصغر كد نامزد 1887
281 - خانم نجمه خاكساركاريزي فرزند حسين كد نامزد 1889
282 - آقاي احسان خبازيان شانديز فرزند حسين كد نامزد 1892

283 - آقاي محمد خبيري فرزند حبيب كد نامزد 1894
284 - آقاي محمدعلي خجسته مشهور به جهانگير فرزند مهدي كد نامزد 1895
285 - آقاي محمود خدابخشي فرزند رضا كد نامزد 1897
286 - آقاي رضا خدابنده فرزند مهدی كد نامزد 1898
287 - آقاي دانيال خدادادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1912
288 - آقاي محمدعلي خرمي فر فرزند رضا كد نامزد 1914
289 - آقاي اردلان خسرواني تهراني فرزند حسينعلى كد نامزد 1916
290 - آقاي عمار خسروجردي فرزند ابراهيم كد نامزد 1917
291 - آقاي امير خسروي فرزند رسول كد نامزد 1918
292 - آقاي محمد خسروي مشهور به نيما فرزند خسرو كد نامزد 1921
293 - آقاي محمودرضا خسروي فرزند محمد كد نامزد 1924
294 - خانم مرضيه خسروي فرزند عبدالغفور كد نامزد 1925
295 - آقاي سيداميررضا خورسندپريزاد مشهور به سيد امير پريزاد فرزند سيد حسن كد نامزد 1928
296 - آقاي حسن خورشيدي فرزند عباس كد نامزد 1941
297 - آقاي حامد خوش اندام شورچه فرزند حسن كد نامزد 1945
298 - آقاي عباس خوش آهنگ مورشگي فرزند على اصغر كد نامزد 1946
299 - آقاي غلام حسن خوش تيغ فرزند نصرت الله كد نامزد 1947
300 - آقاي محمدجواد خوش چهره فرزند محمد تقى كد نامزد 1948
301 - آقاي محمد خوشدل پيرمردان مشهور به خوشدل فرزند اسداله كد نامزد 1949
302 - آقاي كيومرث خوش قامت فرزند عباس كد نامزد 1951
303 - خانم پروانه خوشنواز فرزند احمد كد نامزد 1952

304 - آقاي رضا خويشاوندي فرزند علي اكبر كد نامزد 1954
305 - آقاي هاشم دائمي زحمتي فرزند محمدعلي كد نامزد 1956
306 - خانم حانيه دادخواه فرزند حسن كد نامزد 1957
307 - آقاي علي رضا داروغه فرزند عيد محمد كد نامزد 1958
308 - آقاي جواد دام البنين فرزند حسن كد نامزد 1959
309 - آقاي رضا داناي سيج مشهور به دانايي فرزند حسين كد نامزد 1961
310 - خانم خديجه دانش فرزند عليرضا كد نامزد 1962
311 - آقاي روح اله دانش پژوه فرزند حسين كد نامزد 1964
312 - آقاي جواد داودآبادي فراهاني فرزند حمزه كد نامزد 1965
313 - آقاي برزو دبيريان فرزند فرج الله كد نامزد 1969
314 - آقاي احمد درآيتي فرزند مهدی كد نامزد 1971
315 - آقاي علي دربان خالصي مشهور به خالصى فرزند غلام حسين كد نامزد 1972
316 - آقاي رضا درودي فرزند حسن كد نامزد 1974
317 - آقاي حميد درويشيان شادمهري فرزند عبدالحسين كد نامزد 1975
318 - آقاي مسعود دري فرزند اميرحسين كد نامزد 1976
319 - خانم زهرا دل آسائي مروي فرزند احمد كد نامزد 1979
320 - آقاي محمدعلي دلاور فرزند سهراب كد نامزد 1981
321 - آقاي مصطفي دلخوش فرزند غلامحسين كد نامزد 1982
322 - آقاي سلمان دليرخيرآبادي فرزند رسول كد نامزد 1984
323 - آقاي محمدتقي دليري فرزند اسماعيل كد نامزد 1985
324 - آقاي سهراب دهقان فرزند احمد كد نامزد 1986

325 - آقاي عبدالحسين دهقان مشهور به سردار عبدالحسين دهقان فرزند حسن كد نامزد 1987
326 - آقاي حسين دهقان رحيم بيكي مشهور به سردار جانباز فرزند حسن كد نامزد 1989
327 - آقاي حميد دهقانيان حقيقي فرزند محمدرضا كد نامزد 1991
328 - آقاي يحيي دورانديشان فرزند حسن كد نامزد 1992
329 - آقاي وحيد دوگاني فرزند هاشم كد نامزد 1994
330 - آقاي حميد دولتشاهي فرزند محمدعلي كد نامزد 1995
331 - آقاي محمدرضا ديمه كار فرزند غلامعلى كد نامزد 1996
332 - آقاي مهدي ذاكرالحسيني فرزند محمد حسن كد نامزد 1997
333 - خانم زهرا ذاكري بايگي فرزند غلامرضا كد نامزد 1998
334 - آقاي روح اله ذاكري نسب فرزند محمد كد نامزد 2112
335 - آقاي جواد ذبيحي راد فرزند محمدهادي كد نامزد 2114
336 - آقاي محمدرضا ذبيحي سبزوار فرزند حبيب الله كد نامزد 2115
337 - آقاي محمود ذوالفقاري فرزند حسنعلى كد نامزد 2116
338 - خانم فاطمه رئوفي فرد فرزند محمد على كد نامزد 2118
339 - آقاي مجتبي رئوفي فرد فرزند رمضانعلي كد نامزد 2119
340 - آقاي سيدعليرضا رئيس السادات فرزند سيدعبدالمجيد كد نامزد 2124
341 - خانم سمانه راستگو فرزند غلامعباس كد نامزد 2128
342 - آقاي حسن راعي مشهور به راعي فرزند حبيب ا... كد نامزد 2129
343 - خانم مطهره رافتي حمايتي فرزند حسين كد نامزد 2141
344 - خانم پروانه رامين فرزند محمد كد نامزد 2142
345 - آقاي حسين رجبي فرزند علي كد نامزد 2147

346 - آقاي حسين رجبي مشهدي فرزند محمد باقر كد نامزد 2148
347 - آقاي كاظم رحماني فرزند محمد كد نامزد 2149
348 - آقاي جواد رحمانيان فرزند علي اكبر كد نامزد 2151
349 - آقاي مهدي رحمتي فرزند محمد حسن كد نامزد 2152
350 - خانم مريم رحيمي فرزند محمد ابراهيم كد نامزد 2154
351 - آقاي رضا رحيمي آغ چشمه فرزند حيدر كد نامزد 2156
352 - آقاي محمد رحيمي خوئيني فرزند کريم كد نامزد 2158
353 - آقاي عباس رخشاني فرزند حسينعلي كد نامزد 2159
354 - آقاي عبدالرضا رخشاني مقدم مشهور به رخشانى فرزند محمدحسن كد نامزد 2161
355 - خانم سمانه رستمي كاهو مشهور به رستمى فرزند يعقوب علي كد نامزد 2162
356 - آقاي محمدرضا رسولي فرزند حسين كد نامزد 2164
357 - آقاي مهدي رشنوار فرزند غلامرضا كد نامزد 2165
358 - آقاي رضا رشيدكهنه اوغاز فرزند حسين كد نامزد 2167
359 - خانم مريم رشيديان طرقي فرزند علي محمد كد نامزد 2168
360 - آقاي احمد رضائي فرزند جعفر كد نامزد 2169
361 - آقاي عليرضا رضائي فرزند احمد كد نامزد 2171
362 - آقاي محمدحسن رضائيان كلاته مشهور به رضائيان فرزند مصطفي كد نامزد 2172
363 - خانم شيوا رضائي طهراني فرزند غلام رضا كد نامزد 2175
364 - آقاي علي رضائي فرد فرزند حسين كد نامزد 2176
365 - آقاي محمدجواد رضائي قپق تاز فرزند رجب كد نامزد 2178
366 - آقاي احسان رضائي منش مشهور به رضائى فرزند محمد كد نامزد 2179

367 - آقاي حسين رضاپور فرزند مصيب كد نامزد 2181
368 - آقاي حسين رضازاده فرزند حسن كد نامزد 2182
369 - آقاي علي رضازاده فرزند على اکبر كد نامزد 2184
370 - آقاي ابوالفضل رضاطلب فرزند موسى الرضا كد نامزد 2185
371 - آقاي اميد رضواني نژاد فرزند امير كد نامزد 2186
372 - آقاي مهدي رفتاري فرزند محمد علي كد نامزد 2187
373 - خانم شهناز رمارم فرزند داود كد نامزد 2189
374 - آقاي احمد رمضاني فرزند دولت كد نامزد 2191
375 - آقاي حميدرضا رمضاني فرزند غلامحسين كد نامزد 2192
376 - آقاي محمدرسول رمضاني فرزند عبدالله كد نامزد 2194
377 - خانم معصومه رمضاني فرزند ابوالحسن كد نامزد 2195
378 - آقاي سعيد رنجبر فرزند على اکبر كد نامزد 2196
379 - آقاي محمدجواد رنجبر فرزند على اکبر كد نامزد 2197
380 - خانم فهيمه رهبارداردوچونه فرزند غلامعباس كد نامزد 2198
381 - آقاي مجتبي رهنما فرزند علي اكبر كد نامزد 2412
382 - آقاي مصطفي روحاني فرزند ولى الله كد نامزد 2414
383 - آقاي حسن روحاني متين مشهور به روحانى _چوپانى فرزند يد الله كد نامزد 2415
384 - آقاي حسين روح بخش قهرماني فرزند قهرمان كد نامزد 2416
385 - آقاي علي روح بخش نافعي فرزند غلام حسين كد نامزد 2417
386 - آقاي وحيد روشن فرزند على اکبر كد نامزد 2419
387 - آقاي عليرضا رياحي فرزند محمد باقر كد نامزد 2421

388 - آقاي احمدرضا رياحي مهر مشهور به رياحى فرزند محمد كد نامزد 2425
389 - آقاي سيدمسعود رياضي مظلومي فرزند سيد محمد كد نامزد 2426
390 - آقاي سعيد ريخته گرمشهد فرزند هادی كد نامزد 2427
391 - آقاي سيدعلي زارع حسيني فرزند سيدحسين كد نامزد 2428
392 - خانم زهره زارع هرفته فرزند علي بمان كد نامزد 2429
393 - آقاي رضا زارعي فرزند محمود كد نامزد 2441
394 - آقاي حسين زاهدي فرزند محمدصادق كد نامزد 2442
395 - آقاي محمدصادق زرگري مشهور به زرگر فرزند غلامحسين كد نامزد 2445
396 - آقاي غلامرضا زعيمي فرزند غلام محمد كد نامزد 2446
397 - آقاي جواد زمانيان زينلي فرزند حجى على كد نامزد 2448
398 - آقاي عليرضا زماني بهابادي فرزند حسين كد نامزد 2449
399 - آقاي مهدي زماني خليل آباد فرزند محمد رضا كد نامزد 2451
400 - خانم زهرا زماني نوروزي فرزند حسين اصغر كد نامزد 2452
401 - آقاي محمد زنده روحاني كرماني فرزند محمود كد نامزد 2454
402 - آقاي رسول زيدآبادي نژاد فرزند حبيب اله كد نامزد 2456
403 - آقاي هومن ژيان فرزند ناصر كد نامزد 2457
404 - خانم زينب ساري فرزند لطيف كد نامزد 2458
405 - آقاي روح الله ساعدي فرزند براتعلى كد نامزد 2459
406 - آقاي حيدر ساكن برجي مشهور به ساکن فرزند غلام على كد نامزد 2461
407 - آقاي صادق سالاري فرزند مهدي كد نامزد 2462
408 - خانم مريم سال خورده فرزند محمدانور كد نامزد 2467

 409 - آقاي حميدرضا سالمي خوزاني فرزند حسين كد نامزد 2468
410 - آقاي مجتبي سبحاني نيا مشهور به سبحانى فرزند حسين كد نامزد 2469
411 - آقاي علي اكبر سبزيان فرزند عليرضا كد نامزد 2471
412 - آقاي محمدهادي سخن سنج فرزند محممد اسحق كد نامزد 2472
413 - آقاي رضا سرابيار فرزند علي اكبر كد نامزد 2474
414 - آقاي محسن سرباززاده فرزند موسي كد نامزد 2475
415 - آقاي ايمان سرداريان فرزند محمد كد نامزد 2476
416 - آقاي مهدي سرداريان فرزند محمدرحيم كد نامزد 2478
417 - خانم بهاره سرگزي فرزند علي كد نامزد 2481
418 - خانم مهري سرگزي فرزند علي كد نامزد 2482
419 - آقاي مجيد سرگزي اول فرزند محمدعلي كد نامزد 2484
420 - آقاي محمدعلي سرودي گلستاني فرزند عباس كد نامزد 2485
421 - خانم فهيمه سروري حسين آباد فرزند عيدمحمد كد نامزد 2486
422 - آقاي مرتضي سروش فرزند على كد نامزد 2487
423 - آقاي ايمان سروي فرزند امير كد نامزد 2489
424 - آقاي رامين سروي فرزند محمدرضا كد نامزد 2491
425 - خانم معصومه سعيدي فرزند غلامحسين كد نامزد 2492
426 - آقاي مرتضي سعيدي زاده فرزند حسن كد نامزد 2494
427 - آقاي مصطفي سلجوقي حسن آبادي فرزند قربانعلى كد نامزد 2495
428 - آقاي ابوالفضل سلطاني مشهور به دوغ آبادی فرزند فيروز كد نامزد 2496
429 - آقاي محمود سلطاني فرزند حسن كد نامزد 2497

430 - آقاي عباسعلي سلطاني كيا مشهور به سلطانى فرزند اصغر كد نامزد 2498
431 - آقاي مهدي سلطاني گردفرامرزي فرزند محمدرضا كد نامزد 2512
432 - خانم نسرين سليماني فرزند محمدسعيد كد نامزد 2514
433 - آقاي حامد سنبله فرزند علي كد نامزد 2515
434 - آقاي حميد سنبله فرزند علي كد نامزد 2516
435 - آقاي سعيد سهامي فرزند محمد هاشم كد نامزد 2517
436 - خانم فريده سهيلي فرزند على اکبر كد نامزد 2518
437 - آقاي محمد سهيلي فرزند عباس كد نامزد 2519
438 - آقاي حسين سوختانلو فرزند علي اكبر كد نامزد 2521
439 - خانم زهرا سوختانلو فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2524
440 - آقاي علي اكبر سوختانلو فرزند علي محمد كد نامزد 2526
441 - خانم فاطمه سيبويه فرزند عباس كد نامزد 2527
442 - آقاي پيروز سيني چي فرزند هادی كد نامزد 2529
443 - آقاي الهام شاكري فرزند رضا كد نامزد 2541
444 - خانم ژيلا شاهسون فرزند محمد حسن كد نامزد 2545
445 - آقاي سيدعلي شبري فرزند هوشنگ كد نامزد 2546
446 - آقاي كمال شجاع فرزند علي حسن كد نامزد 2547
447 - خانم حميرا شجاعي فرزند عزت الله كد نامزد 2548
448 - آقاي مجيد شجاعي كنگ سفلي فرزند حسين كد نامزد 2549
449 - خانم فاطمه شرفي فرزند رمضان كد نامزد 2551
450 - آقاي احسان شرقي فرزند احمد كد نامزد 2552

451 - آقاي عبدالرضا شريعتي كوهبناني فرزند محمدحسن كد نامزد 2554
452 - آقاي مصطفي شريف مشهور به شريفى فرزند محمدحسين كد نامزد 2556
453 - خانم فاطمه شريفي فرزند ابراهيم كد نامزد 2557
454 - آقاي مهدي شريفي فرزند محمد على كد نامزد 2558
455 - آقاي سعيد شعرباف تبريزي فرزند غلام رضا كد نامزد 2559
456 - آقاي سيدمرتضي شفائيان مقدم فرزند سيدمحمود كد نامزد 2561
457 - خانم سيده مرضيه شفاپور فرزند سيديوسف كد نامزد 2562
458 - آقاي حمزه شكريان زيني فرزند عقيل كد نامزد 2564
459 - آقاي جواد شكري چشمه سبزي فرزند محمدحسن كد نامزد 2565
460 - آقاي مجيد شكيبامنش فرزند غلامرضا كد نامزد 2567
461 - آقاي ياسر شمسايي فرزند حسين كد نامزد 2568
462 - آقاي سيدخسرو شمسيان فرزند سيدجعفر كد نامزد 2569
463 - آقاي هادي شهابي فرزند محمود كد نامزد 2571
464 - خانم زهرا شهابيان فرزند حسين كد نامزد 2572
465 - آقاي سيداحمد شهرآئيني فرزند سيدعلي كد نامزد 2574
466 - آقاي احمد شه رضائي فرزند على اکبر كد نامزد 2575
467 - آقاي عليرضا شهرياري فرزند حسن كد نامزد 2576
468 - آقاي امير شهلا فرزند ناصر كد نامزد 2578
469 - آقاي امين شهلا فرزند ناصر كد نامزد 2579
470 - خانم زهرا شهلاي گوش فرزند محمدتقى كد نامزد 2581
471 - آقاي عليرضا شهيدي بنجار فرزند عباسعلى كد نامزد 2582

472 - آقاي محمدعظيم شهيدي حكاك مشهور به شهيدي فرزند حسين كد نامزد 2584
473 - آقاي رمضانعلي شورابي فرزند عين اله كد نامزد 2585
474 - آقاي سيدمحسن شوشتري فرزند سيدمحمودآقا كد نامزد 2586
475 - آقاي فرج اله شوشتري فرزند نورعلى كد نامزد 2587
476 - آقاي مجيد شوكتي فرزند ولى الله كد نامزد 2589
477 - خانم سمانه شيخ فرزند احمد علي كد نامزد 2591
478 - آقاي حميدرضا شيخ برادران مشهور به مهدی برادران فرزند محمد كد نامزد 2592
479 - خانم معصومه شيخ برادران مشهور به برادران فرزند محمد كد نامزد 2594
480 - خانم حليمه شيخعلي شاهي مشهور به على شاهى فرزند علي كد نامزد 2595
481 - آقاي محمد شيردل كاريزكي فرزند حسين كد نامزد 2597
482 - آقاي هادي شيرمحمدي مشهور به سرهنگ شير محمدی فرزند غلامحسين كد نامزد 2612
483 - آقاي سعيد صاحبكاران فرزند محمد كد نامزد 2615
484 - آقاي غلامحسين صاحبي مشهور به صاحبى فرزند غلامعلى كد نامزد 2616
485 - آقاي حبيب صادقي فرزند محمدحسين كد نامزد 2617
486 - آقاي مهدي صادقيان فرزند عباس كد نامزد 2618
487 - آقاي حميد صادقي پورمروي مشهور به مروي فرزند محمود كد نامزد 2619
488 - آقاي محمدجواد صادقي فرد فرزند حبيب كد نامزد 2621
489 - آقاي مرتضي صادقي للردي مشهور به مازنى فرزند ابوالحسن كد نامزد 2624
490 - آقاي ادريس صالحي فرزند ناصر كد نامزد 2625
491 - خانم رؤيا صالحي پور فرزند مجيد كد نامزد 2627
492 - آقاي مرتضي صبوري فرد مشهور به صبوری فرزند نورمحمد كد نامزد 2628

493 - آقاي محمد صداقت فرزند اسماعيل كد نامزد 2629
494 - خانم نداسادات صدر فرزند سيدرضا كد نامزد 2641
495 - آقاي حسين علي صدرزماني فرزند صلاح كد نامزد 2642
496 - آقاي محمدرضا صديق معتمد مشهور به استاد صديق فرزند احمد كد نامزد 2646
497 - آقاي محمد صفائي فرزند مصطفي كد نامزد 2647
498 - آقاي حميد صفائي پور فرزند علي اصغر كد نامزد 2648
499 - آقاي سيدبهزاد صفارسجادي مشهور به سجادي فرزند سيد كمال كد نامزد 2649
500 - آقاي محمدهادي صفامنش فرزند حسين كد نامزد 2651
501 - آقاي مهرداد صفدري فرزند محمدجواد كد نامزد 2652
502 - آقاي علي صفي زاده فرزند غلام رضا كد نامزد 2654
503 - آقاي علي صلاحي سيني مشهور به صلاحى-صالحى-حسينى فرزند حسن كد نامزد 2656
504 - آقاي مسعود صمدي فرزند جعفر كد نامزد 2657
505 - خانم زهره صنعت گر فرزند ابراهيم كد نامزد 2658
506 - آقاي سعيد صنوبري فرزند محمد كد نامزد 2659
507 - آقاي عليرضا طائي نيا فرزند حامد كد نامزد 2662
508 - آقاي مهدي طالبيان فرزند شعبان كد نامزد 2664
509 - خانم نرگس طاهررحيمي فرزند محسن كد نامزد 2665
510 - آقاي محمد طاهري فرزند غلامرضا كد نامزد 2667
511 - آقاي هادي طاهريان مقدم مشهور به طاهريان فرزند اسفنديار كد نامزد 2668
512 - آقاي محمدولي طاهري بنگدار فرزند احمد كد نامزد 2669
513 - آقاي سيدمحمد طباطبائي راد مشهور به طباطبائى فرزند سيد على اکبر كد نامزد 2671

514 - آقاي احسان طلوع هنري فرزند مهدي كد نامزد 2672
515 - خانم ميترا طهرانيان فرزند حسين كد نامزد 2674
516 - آقاي عليرضا طهوريان فرزند مجيد كد نامزد 2675
517 - آقاي جمال طوسي فر فرزند محمد جواد كد نامزد 2676
518 - آقاي جواد طيارتبادكان فرزند حسن كد نامزد 2678
519 - آقاي محمدجواد طيبي فرزند شيرمحمد كد نامزد 2679
520 - آقاي مهدي ظريف فرزند محمدجواد كد نامزد 2681
521 - خانم سميه ظريفيان هويدا فرزند محمد كد نامزد 2685
522 - آقاي رضا ظفرجعفرزاده مشهور به جعفرزاده فرزند حسين كد نامزد 2686
523 - آقاي عباس ظفري مشهور به اقا معلم فرزند محمد على كد نامزد 2687
524 - آقاي عباس ظفري شادينه فرزند حبيب كد نامزد 2689
525 - آقاي علي ظهوريان وحيدباغبان فرزند محمد كد نامزد 2691
526 - آقاي احمد عابديان فرزند محمد كد نامزد 2692
527 - آقاي سيدمحسن عابديان فرزند سيدمحمود كد نامزد 2694
528 - آقاي عليرضا عابديني ترك آباد مشهور به شيخ على فرزند حسن كد نامزد 2695
529 - خانم فاطمه عادلي فرزند حسن كد نامزد 2696
530 - آقاي حميدرضا عاقبتي فرزند محمدعلي كد نامزد 2697
531 - آقاي فريد عاقبتي فرزند غلامحسين كد نامزد 2698
532 - آقاي محمود عامري فرد فرزند غلامعلي كد نامزد 2712
533 - آقاي سيدمقداد عبادي فرزند سيد مهدی كد نامزد 2714
534 - خانم فهيمه عبادي فرزند سيد مهدی كد نامزد 2715

535 - آقاي جعفر عباس پورحاجي آبادي فرزند محمدکاظم كد نامزد 2716
536 - آقاي حسين عباس زاده پهلوان فرزند محمود كد نامزد 2717
537 - خانم شيده عبدالهي فرزند محمدحسين كد نامزد 2718
538 - آقاي محسن عبدي فرزند عبدالرحيم كد نامزد 2719
539 - آقاي مصطفي عجم خراساني نقندر فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2721
540 - آقاي سيروس عراقيان فرزند محمود كد نامزد 2724
541 - آقاي علي عرب پور مشهور به عرب فرزند محمد كد نامزد 2725
542 - آقاي عباس عربي فرزند قربانعلى كد نامزد 2726
543 - آقاي مهدي عربي يزدي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2728
544 - آقاي محمدهادي عرفان فرزند محمدرضا كد نامزد 2729
545 - آقاي رضا عرفاني صفاپيشه فرزند محمد كد نامزد 2741
546 - آقاي ياسر عسكري فرزند علي كد نامزد 2742
547 - آقاي محمد عسكريان فرزند على كد نامزد 2745
548 - آقاي غلامرضا عصمتي مارشك فرزند اسحاق كد نامزد 2746
549 - آقاي هادي عطارزاده طوسي فرزند محمد جواد كد نامزد 2747
550 - آقاي جواد عطاري بهار فرزند محمد كد نامزد 2749
551 - خانم مژده عظيميان سيار مشهور به عظيميان -عظيمى فرزند رضا كد نامزد 2751
552 - آقاي سيدحسن علائي فرزند سيدهاشم كد نامزد 2752
553 - آقاي سيدحميد علوي فرزند حسين كد نامزد 2754
554 - آقاي سيدحميدرضا علويان خليل آباد فرزند سيدحسين كد نامزد 2757
555 - آقاي سيدمهدي علوي پورسيني فرزند سيدجليل كد نامزد 2758

556 - خانم فاطمه علوي كازراني مشهور به الهام سادات فرزند سيدمحمدعلي كد نامزد 2759
557 - آقاي مهدي علي آبادي فرزند گل محمد كد نامزد 2761
558 - آقاي ايمان علي پور فرزند مختار كد نامزد 2762
559 - خانم معصومه عليدادي عبدل آباد فرزند عباس كد نامزد 2764
560 - آقاي مصطفي عليرضائي فرزند علي كد نامزد 2765
561 - آقاي سيدعلي عليزاده مشهور به عارفى فرزند سيدحسن كد نامزد 2767
562 - آقاي علي عليزاده فرزند محمد كد نامزد 2768
563 - آقاي صمد عليزاده خوش فرزند محمد كد نامزد 2771
564 - آقاي محمدجواد عليزاده كاسب مشهور به عليزاده فرزند حسين كد نامزد 2772
565 - خانم سيده فريده عليزاده معصوميان فرزند سيد هادی كد نامزد 2774
566 - آقاي هادي علي محمدي فرزند على اکبر كد نامزد 2776
567 - آقاي محمدولي علي محمدي استند فرزند عباس كد نامزد 2778
568 - آقاي مجيد علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2779
569 - آقاي محسن علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2781
570 - آقاي مسعود علي مرداني فرزند علي اكبر كد نامزد 2782
571 - خانم مليحه علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2784
572 - آقاي عظيم علي نيا فرزند عبدالله كد نامزد 2785
573 - آقاي علي اصغر علي نيا فرزند علي اكبر كد نامزد 2786
574 - آقاي ابراهيم عمارلو فرزند محمدرضا كد نامزد 2787
575 - آقاي احمد عمارلو فرزند ابراهيم كد نامزد 2789
576 - آقاي محمدهادي عميدمطلق فرزند محمدمهدی كد نامزد 2791

577 - خانم معصومه عنايتي زاده فرزند محمدحسين كد نامزد 2794
578 - آقاي سعيد عنبرستاني فرزند حسن كد نامزد 2795
579 - آقاي جواد عندليبي فرزند رحمت اله كد نامزد 2796
580 - آقاي مجيد عيدي فرزند عبدا... كد نامزد 2797
581 - خانم مرضيه عيدي فرزند محمد على كد نامزد 2798
582 - آقاي سيدفرشيد غزنيني هاشمي فرزند سيدمحسن كد نامزد 2812
583 - آقاي محمد غفاري فرزند حسين كد نامزد 2814
584 - آقاي حبيب رضا غفاريان شيرازي فرزند حسين كد نامزد 2815
585 - آقاي ايمان غفاريان كاشي پز مشهور به مهندس غفاريان فرزند قدير كد نامزد 2816
586 - آقاي ابوالفضل غفاريان كنده شكن فرزند ناصر كد نامزد 2817
587 - خانم انسيه غفوري شعرباف مشهور به خانم غفوری- خانم شعرباف فرزند محمد تقي كد نامزد 2818
588 - آقاي يوسف غلامحسين پورشريف آبادي فرزند عباس كد نامزد 2819
589 - خانم زينب غلامي فرزند حسين كد نامزد 2821
590 - آقاي مجيد غنمي طرقي فرزند رضا كد نامزد 2824
591 - خانم فاطمه غيوررزمگاه مشهور به خانم غيور فرزند محمدرضا كد نامزد 2825
592 - آقاي جواد فاتحي فرزند عبدالرؤف كد نامزد 2826
593 - آقاي محمدعلي فاضل فرزند غلامعلى كد نامزد 2827
594 - آقاي محمدرضا فاطمي فرزند احمد كد نامزد 2829
595 - آقاي مجيد فاطمي ارفع مشهور به فاطمى - ارفع فرزند محمدرضا كد نامزد 2841
596 - خانم عاطفه فاطمي ناوخ فرزند علي رضا كد نامزد 2842
597 - آقاي سيدمحمد فاطميه قاسمي مشهور به قاسمى فرزند سيدحسين كد نامزد 2845

598 - آقاي حميدرضا فخررحيمي فرزند محمدعلي كد نامزد 2846
599 - خانم اكرم فخريه فرزند عابدين كد نامزد 2847
600 - آقاي حسين فدائي فرزند عزيزالله كد نامزد 2848
601 - آقاي مجيد فرتاش فرزند عباس كد نامزد 2849
602 - خانم فاطمه فرحمند فرزند اميرفرخ كد نامزد 2851
603 - آقاي محمد فرزام فرزند محمدرضا كد نامزد 2852
604 - آقاي حميدرضا فرزانه فرزند حسين كد نامزد 2854
605 - آقاي احسان فرهادملاشاهي فرزند محمدحسن كد نامزد 2856
606 - آقاي محمدرضا فرهادي نيا فرزند عبدالحسين كد نامزد 2857
607 - آقاي ايمان فرهمندي فرزند محمدصادق كد نامزد 2858
608 - آقاي مانياد فروتن راد فرزند محمد كد نامزد 2859
609 - آقاي محمد فضائلي گاه مشهور به فاضلى فرزند زين العابدين كد نامزد 2861
610 - آقاي جواد فلاح فرزند محمدعلي كد نامزد 2862
611 - آقاي عباس فنائي نوكار فرزند حسين كد نامزد 2864۴
612 - آقاي فرزاد فنائي نوكار فرزند حسن كد نامزد 2865
613 - آقاي احسان فهيمي تبار فرزند عباس كد نامزد 2867
614 - آقاي سيدجلال فياضي فرزند سيد نعمت ا.. كد نامزد 2868
615 - آقاي سعيد فيروزبخت فرزند محمد رحيم كد نامزد 2869
616 - خانم شادي فيروزگر فرزند اکبر كد نامزد 2871
617 - آقاي مسعود فيروزه فرزند جواد كد نامزد 2872
618 - آقاي رضا فيروزي فرزند على اصغر كد نامزد 2874

619 - آقاي سيداسعد فيض فرزند جلال كد نامزد 2875
620 - آقاي رمضان علي فيضي فرزند محمدرضا كد نامزد 2878
621 - آقاي احمد قائمي مشهور به قائمى فرزند نجف كد نامزد 2879
622 - آقاي فرزاد قائمي فرزند احمد كد نامزد 2881
623 - آقاي محمدابراهيم قائمي فرزند محمد امين كد نامزد 2882
624 - آقاي احمد قاسمي فرزند حسين كد نامزد 2884
625 - خانم اعظم قاسمي فرزند مرتضى كد نامزد 2885
626 - آقاي محمد قاسمي فرزند مرتضى كد نامزد 2887
627 - آقاي احسان قاسميان فرزند علي كد نامزد 2889
628 - آقاي محمدرضا قاسميان فرزند ابراهيم كد نامزد 2891
629 - آقاي مجيد قاضي زاده فرزند علي محمد كد نامزد 2892
630 - آقاي محسن قاضي زاده فرزند اسمعيل كد نامزد 2894
631 - آقاي حامد قانع شريف فرزند غلامحسن كد نامزد 2896
632 - آقاي محمد قدرتي فرزند على كد نامزد 2897
633 - آقاي سيدمحمد قدسي منش فرزند سيد على رضا كد نامزد 2898
634 - آقاي مصطفي قدمياري فرزند محمدعلى كد نامزد 2912
635 - آقاي حسن قديري طرقي مشهور به طرقي فرزند محمد كد نامزد 2914
636 - آقاي مهديار قراول باشي فرزند هادي كد نامزد 2915
637 - آقاي محمود قربان پور مشهور به قربان پور فرزند ابراهيم كد نامزد 2916
638 - آقاي حميد قربان زاده حصار فرزند محمد كد نامزد 2917
639 - آقاي رضا قرباني شورابي فرزند محمد حسين كد نامزد 2918

640 - آقاي مهدي قرباني مرغش فرزند محمد كد نامزد 2919
641 - آقاي محمدرضا قره خاني دربندي فرزند فولاد كد نامزد 2921
642 - آقاي سيدحجت قريشي فرزند سيدعبداله كد نامزد 2924
643 - آقاي سيدكمال قريشي قره تكان فرزند سيد جلال كد نامزد 2925
644 - خانم زهرا قلجائي پور فرزند محمدعلى كد نامزد 2927
645 - آقاي مالك قلي پور فرزند محمدعلي كد نامزد 2941
646 - آقاي محمود قلي پور فرزند محمد علي كد نامزد 2942
647 - خانم الهه قلي زاده فرزند محمد كد نامزد 2945
648 - آقاي محمدهادي قمصريان فرزند اصغر كد نامزد 2946
649 - خانم ناهيد قناعتي فرزند حسن كد نامزد 2947
650 - آقاي علي قنبري فرزند برات كد نامزد 2948
651 - خانم سميه قهاري كوچكسرائي فرزند عبداله كد نامزد 2949
652 - خانم حميده قهرماني فرزند محمدحسن كد نامزد 2951
653 - آقاي حميدرضا كاظمي فرزند غلامحسين كد نامزد 2956
654 - آقاي محسن كاظمي فرزند علي اكبر كد نامزد 2958
655 - آقاي حميد كاظمي ازغدي فرزند مرتضى كد نامزد 2959
656 - آقاي محسن كاظمي حصار فرزند حسين اصغر كد نامزد 2961
657 - آقاي رضا كاظمي نامقي فرزند داود كد نامزد 2962
658 - آقاي سيدحسين كامياب فرزند سيد رضا كد نامزد 2965
659 - آقاي محمدحسين كاويان فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2968
660 - آقاي جعفر كبيري سرمزده فرزند محمد كد نامزد 2969

 

661 - آقاي محمدجواد كرامتي فرزند غلامرضا كد نامزد 2971
662 - آقاي حميدرضا كريم زاده گان فرزند خسرو كد نامزد 2974
663 - آقاي عليرضا كريمي فرزند محمد كد نامزد 2975
664 - آقاي مهدي كريمي فرزند محمد كد نامزد 2976
665 - آقاي هادي كريمي فرزند عبدالحسين كد نامزد 2978
666 - آقاي اصغر كريمي صدر فرزند يحيى كد نامزد 2979
667 - آقاي علي كلانتري خانداني فرزند حميدرضا كد نامزد 2981
668 - آقاي مهدي كلاهي فرزند قربان كد نامزد 2982
669 - آقاي جواد كلباسي اشتري فرزند حسين كد نامزد 2984
670 - آقاي حسين كليدري فرزند محمد قلى كد نامزد 2985
671 - آقاي ايمان كمالي فرزند مهدی كد نامزد 2986
672 - آقاي حسين كميلي فرزند غلامرضا كد نامزد 2987
673 - آقاي ابوذر كنعاني فرزند محمد رضا كد نامزد 2989
674 - آقاي سيدعلي كهربائي فرزند سيد محمود كد نامزد 2991
675 - خانم مريم كوره پز فرزند ماشاءاله كد نامزد 2992
676 - خانم آرزو كوهزاد فرزند رشاد كد نامزد 2994
677 - خانم آمنه كيوان فرزند على كد نامزد 2995
678 - خانم فاطمه سلطان گلمكاني فرزند عباس كد نامزد 2998
679 - خانم اعظم گلي آيسك فرزند محمد رضا كد نامزد 4112
680 - خانم بتول گندمي فرزند محمدحسين كد نامزد 4114
681 - آقاي حسن لؤلؤئي فرزند محمد كد نامزد 4116

682 - آقاي عبدالمجيد لاهوري قنبرآباد فرزند رجبعلى كد نامزد 4117
683 - آقاي محسن لشكري مشهور به لشگري فرزند حجي محمد كد نامزد 4118
684 - آقاي علي اصغر لطفي فرزند عيسي كد نامزد 4119
685 - آقاي محمدرضا لطفي فرزند منصور كد نامزد 4121
686 - آقاي حسين لطفي احمدآباد فرزند علي جمعه كد نامزد 4124
687 - خانم نصرت لكزيان فرزند غلامرضا كد نامزد 4125
688 - آقاي بهروز ماهي فرزند احمد رضا كد نامزد 4126
689 - خانم فاطمه محبي نسب فرزند غلام كد نامزد 4128
690 - آقاي محسن محتشمي يكتا فرزند موسى كد نامزد 4129
691 - آقاي سيدمحمود محدث حسيني فرزند سيدمحمد كد نامزد 4142
692 - آقاي كوروش محرابي فرزند عبدالعلي كد نامزد 4145
693 - خانم مژگان محرم فرزند محمدحسين كد نامزد 4146
694 - آقاي اميرحسين محروقي فرزند حسن كد نامزد 4147
695 - آقاي علي محمدرضائي مهدي آباد فرزند حسين كد نامزد 4148
696 - آقاي امين محمدزاده فرزند غلامرضا كد نامزد 4149
697 - آقاي جواد محمدزاده فرزند محمد تقى كد نامزد 4151
698 - آقاي سيدعماد محمدزاده فرزند سيد رسول كد نامزد 4152
699 - خانم فاطمه محمدزاده خليل آباد فرزند محمد موسى كد نامزد 4156
700 - خانم عاطفه محمدزاده خليل آبادي فرزند محمدحسين كد نامزد 4157
701 - آقاي يحيي محمدنژاداسكندرآباد فرزند فضل اله كد نامزد 4158
702 - خانم مليحه محمدنژادفدردي فرزند حسين كد نامزد 4159

703 - خانم نجمه محمدنيا فرزند عزيزاله كد نامزد 4161
704 - آقاي مجيد محمدنياقلي فرزند غلامعلي كد نامزد 4162
705 - آقاي كاظم محمدوخراساني مشهور به خراسانى فرزند محمد على كد نامزد 4164
706 - آقاي ايرج محمدي فرزند براتعلي كد نامزد 4165
707 - آقاي عليرضا محمدي فرزند عباسعلى كد نامزد 4167
708 - آقاي غلامرضا محمدي مشهور به رضا فرزند على كد نامزد 4168
709 - آقاي مجتبي محمدي فرزند غلامحسن كد نامزد 4169
710 - آقاي محمد محمدي فرزند يحيى كد نامزد 4171
711 - آقاي محمدحسين محمدي فرزند علي كد نامزد 4172
712 - خانم معصومه محمدي فرزند براتعلي كد نامزد 4174
713 - آقاي غلام محمد محمدي خرم آبادي مشهور به خرم آبادي و فيض محمدي فرزند محمد موسي كد نامزد
4175
714 - آقاي عباس محمودي چوينلي فرزند رمضان كد نامزد 4176
715 - آقاي محمدرضا محمودي درح فرزند غلام كد نامزد 4178
716 - آقاي محمد مختاري فرزند محمد حسين كد نامزد 4179
717 - آقاي حسين مددي رخنه فرزند جواد كد نامزد 4181
718 - آقاي محمود مدرس تربتي مشهور به مدرسى فرزند احمد كد نامزد 4182
719 - آقاي سيدجليل مدرسي فرزند سيدکاظم كد نامزد 4184
720 - آقاي علي مدني فرزند احمد كد نامزد 4185
721 - آقاي سيدايمان مديرخازني فرزند سيد عباس كد نامزد 4186
722 - خانم سيده سمانه مديرخازني فرزند سيد عباس كد نامزد 4187
723 - آقاي سيدمحسن مرادي فرزند سيد على كد نامزد 4189 

724 - خانم معصومه مراديان فرزند سليمان كد نامزد 4192
725 - خانم زهرا مرتضوي فرزند سيدمحمد كد نامزد 4194
726 - آقاي سيدروح اله مرتضوي كريم آباد فرزند سيدعلي كد نامزد 4195
727 - خانم حسنيه مرداني فرزند احمد كد نامزد 4196
728 - آقاي محمود مزروعي يكه باغ فرزند على كد نامزد 4198
729 - آقاي مصطفي مشتاقي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 4212
730 - آقاي محمد مشعوف فرزند علي كد نامزد 4214
731 - آقاي سيدمحمد مشمول فرزند سيدابراهيم كد نامزد 4215
732 - آقاي محمدعلي مصدق صدقي فرزند عباس كد نامزد 4216
733 - آقاي محمداسماعيل معتمدي مشهور به دکتر معتمدی فرزند رمضانعلي كد نامزد 4218
734 - خانم صديقه معدني فرزند غلامرضا كد نامزد 4219
735 - آقاي امير معصومي فرزند ابراهيم كد نامزد 4221
736 - آقاي مهدي معصومي فرزند حسين كد نامزد 4224
737 - آقاي محمدرضا معلم فرزند اسحاق كد نامزد 4225
738 - آقاي محمدحسين معين فرزند ابراهيم كد نامزد 4226
739 - آقاي سيدسعيد مقدم زاده مشهور به مقدم فرزند سيدمحمدرضا كد نامزد 4227
740 - آقاي پوريا ملاك فرزند مصطفي كد نامزد 4241
741 - آقاي حسين ملك خواهي مشهور به سبزواری فرزند حسنعلى كد نامزد 4246
742 - خانم اكرم منتظري نيا فرزند مجتبي كد نامزد 4247
743 - خانم سيده انسيه منصوري فرزند سيدمهدي كد نامزد 4249
744 - آقاي حسن منصوريان فرزند ابراهيم كد نامزد 4251

745 - آقاي غلام عباس مهاجري فرزند على محمد كد نامزد 4254
746 - آقاي علي مهاجري مقدم فرزند حسن كد نامزد 4256
747 - خانم زهرا مهدوي جشن آبادي فرزند رمضانعلى كد نامزد 4257
748 - آقاي مجتبي مهدوي دامغاني فرزند محمدحسين كد نامزد 4258
749 - آقاي حسين مهديان پور فرزند محمد جواد كد نامزد 4259
750 - آقاي وحيد مهدي نژادقزويني مشهور به عادل فرزند هادي كد نامزد 4261
751 - آقاي محمدهادي مهدي نيا فرزند مهدي كد نامزد 4262
752 - خانم فاطمه مهربان فرزند محمد كد نامزد 4264
753 - خانم الهه مهماندوست خواجه داد فرزند عباس كد نامزد 4267
754 - آقاي حسن موحديان فرزند صفر كد نامزد 4268
755 - آقاي رمضانعلي موحديان فرزند على اصغر كد نامزد 4269
756 - خانم مژده موحديان فرزند ناصر كد نامزد 4271
757 - آقاي حميدرضا موحدي زاده مشهور به حميد موحد فرزند محمود كد نامزد 4272
758 - آقاي خليل موحدي محصل طوس فرزند محمد كد نامزد 4274
759 - آقاي حسن مودودي فرزند عبدالحسين كد نامزد 4275
760 - آقاي حسن موروثي حسين آباد فرزند عليرضا كد نامزد 4276
761 - خانم نرگس موسائي فرزند اكبر كد نامزد 4278
762 - خانم زينب موسوي فرزند سيد عزيز كد نامزد 4279
763 - آقاي سيدباقر موسوي فرزند سيدمحمد كد نامزد 4281
764 - آقاي سيدسجاد موسوي مشهور به موسوی قزوينى فرزند سيد نقى كد نامزد 4282
765 - آقاي سيدقاسم موسوي فرزند سيدحسن كد نامزد 4284

766 - آقاي سيدمجيد موسوي فرزند سيداصغر كد نامزد 4285
767 - آقاي سيدمحمدعلي موسوي فرزند سيدعلاءالدين كد نامزد 4286
768 - آقاي سيدمحمدمحسن موسوي فرزند سيد عباس كد نامزد 4287
769 - آقاي سيدجمال الدين موسوي تقي آبادي فرزند سيداحمد كد نامزد 4289
770 - خانم سيده وجيهه موسوي جزائري فرزند سيدمحمدعلي كد نامزد 4291
771 - آقاي محسن موسوي زاده فرزند رسول كد نامزد 4292
772 - آقاي سيد داود موسوي زاده نوقابي مشهور به دکتر موسوی فرزند سيد ابوطالب كد نامزد 4294
773 - آقاي سيدمحمود موسوي عبس آباد مشهور به موسوی فرزند سيد محمد باقر كد نامزد 4295
774 - آقاي احمدعلي موقوفه ئي فرزند ملک كد نامزد 4296
775 - آقاي هادي مولودي فرزند حبيب اله كد نامزد 4297
776 - آقاي روح الله مولوي حقيقي فرزند على كد نامزد 4298
777 - خانم مرضيه مولوي حقيقي فرزند على كد نامزد 4512
778 - آقاي حسن ميامي مشهور به ميامى فرزند على كد نامزد 4514
779 - آقاي اميد مير فرزند صمد كد نامزد 4515
780 - آقاي صمد مير فرزند ابراهيم كد نامزد 4516
781 - آقاي محمود مير فرزند غلامحسين كد نامزد 4517
782 - آقاي سيدمهدي ميرانوري مشهور به انوری فرزند سيدحسين كد نامزد 4518
783 - آقاي محمدرضا ميرزائي فرزند محمد على كد نامزد 4519
784 - خانم بهجت ميرشجاعان فرزند مهدی كد نامزد 4521
785 - آقاي حميد ميرغلامي مشهد فرزند مهدي كد نامزد 4524
786 - آقاي عليرضا ميركيان بجستاني فرزند مرحوم غلامرضا كد نامزد 4525

787 - خانم مهري ميري فرزند على جان كد نامزد 4526
788 - آقاي غلامرضا نادمي گرو فرزند سعادت قلي كد نامزد 4528
789 - آقاي مهدي نارنجي فرزند رمضانعلي كد نامزد 4529
790 - آقاي علي ناصري فرزند غلامحسين كد نامزد 4541
791 - آقاي آرمان ناظري بوري آبادي فرزند جليل كد نامزد 4542
792 - آقاي اميرحسين ناظمي فرزند ابوالحسن كد نامزد 4546
793 - آقاي قائم نباتيان فرزند محمدامين كد نامزد 4547
794 - آقاي سيدعلي اكبر نبي زاده فرزند احمد كد نامزد 4548
795 - آقاي مجيد نجات زادگان عيدگاهي فرزند حسين كد نامزد 4549
796 - آقاي فرهاد نجاريان مشهدي فرزند جعفر كد نامزد 4551
797 - آقاي رسول نجف پور فرزند علي كد نامزد 4552
798 - آقاي حسين نجف زاده فرزند حسن كد نامزد 4554
799 - آقاي محمدجواد نجف زاده فرزند علي اصغر كد نامزد 4556
800 - آقاي جواد نجفي فرزند غلام رضا كد نامزد 4557
801 - آقاي مسعود نجفي فرزند محمود كد نامزد 4558
802 - آقاي عليرضا نخعي مشهور به نخعى فرزند اصغر كد نامزد 4559
803 - آقاي علي اصغر نخعي راد فرزند ماشاءاله كد نامزد 4561
804 - آقاي شهاب نخودي فرزند فريدون كد نامزد 4562
805 - آقاي وهاب نژادميرزائي فرزند حسن كد نامزد 4565
806 - آقاي جواد نشاني سعدآباد فرزند غلامعباس كد نامزد 4568
807 - آقاي عليرضا نصرالله زاده فرزند حسين كد نامزد 4569

 

808 - آقاي داريوش نصيري فرزند على اصغر كد نامزد 4571
809 - آقاي محمدمصطفي نصيريان شكيب فرزند احمد كد نامزد 4572
810 - خانم فرزانه نصيري خانقاه فرزند قدرت كد نامزد 4574
811 - آقاي جواد نظافت فريزي فرزند قاسم كد نامزد 4575
812 - آقاي مرتضي نظرنژاد مشهور به بابانظر فرزند محمدحسن كد نامزد 4576
813 - خانم اعظم نظري فرزند حيدر كد نامزد 4578
814 - آقاي حسن نظري فرزند اسماعيل كد نامزد 4579
815 - آقاي سعيد نعمتي فرزند احمد كد نامزد 4581
816 - آقاي عباسعلي نعمتي فرزند نعيم كد نامزد 4582
817 - آقاي محمود نعمتي فرزند احمد كد نامزد 4584
818 - خانم معصومه نقي پوربرج فرزند تاج محمد كد نامزد 4585
819 - آقاي بهرام نكاحي فرزند عبدالله كد نامزد 4586
820 - آقاي محمدرضا نوآبادي فرزند محسن كد نامزد 4587
821 - آقاي سيدمحمدرضا نور مشهور به نور فرزند محمد باقر كد نامزد 4591
822 - آقاي اميرحسين نوربخش فرزند مجتبي كد نامزد 4592
823 - خانم وجيهه السادات نوربخش حسيني فرزند سيد نصر اله كد نامزد 4594
824 - آقاي احمد نوروزي مشهور به شهردار مشهد - آقای شهردار - شهردار فرزند نوروز على كد نامزد 4595
825 - آقاي مهدي نوروزي علي آباد مشهور به نوروزی فرزند محمدعلي كد نامزد 4596
826 - آقاي حسن نوروزي قلعه جوقي فرزند على كد نامزد 4597
827 - خانم حميده نوروزي قلعه جوقي فرزند على كد نامزد 4598
828 - آقاي سيدشهاب الدين نوري مشهور به سيد جعفر نوری حسينى فرزند سيدفاضل كد نامزد 4612

829 - آقاي عليرضا نوري مشهور به نوری فرزند حسين كد نامزد 4614
830 - آقاي مهدي نوري فرزند عليرضا كد نامزد 4615
831 - آقاي اميررضا نوريان فرزند مرادعلي كد نامزد 4616
832 - آقاي مهدي نيازپور مشهور به نيازی- نيازيپور-نيازمند فرزند اراض محمد كد نامزد 4617
833 - آقاي احسان نيازي فرزند حسن كد نامزد 4618
834 - خانم زيبا نيك پرور مشهور به قدمگاهى فرزند علي كد نامزد 4619
835 - آقاي جلال نيك پيمان مشهور به حسين فرزند محمدرضا كد نامزد 4621
836 - آقاي علي نيكدل مشهور به نيکدل فرزند على اصغر كد نامزد 4624
837 - آقاي مجتبي نيكنام فرزند حسن كد نامزد 4626
838 - خانم مليحه نيك نيا فرزند غلامرضا كد نامزد 4627
839 - آقاي محمد نيكو فرزند على كد نامزد 4628
840 - آقاي سيدعلينقي هاشمي فرزند سيدمحمدجواد كد نامزد 4629
841 - آقاي سيدكاظم هاشمي مشهور به سيد هاشمى فرزند سيدعليمحمد كد نامزد 4641
842 - آقاي سيدمحمدحسن هاشمي فرزند سيد جمال كد نامزد 4642
843 - آقاي سيداحمد هاشمي كارغش فرزند سيد محمد كد نامزد 4645
844 - آقاي سيدمجيد هاشمي محمودآبادي فرزند سيدغلامرضا كد نامزد 4647
845 - آقاي محمود هراتي فرزند محمد كد نامزد 4648
846 - آقاي مجيد همايوني پور فرزند غلامرضا كد نامزد 4649
847 - خانم بي بي زهرا هوسي مشهور به حسينى اصيل فرزند سيدمحمد كد نامزد 4652
848 - خانم سيده صديقه هوسي مشهور به حسينى اصيل فرزند سيدمحمد كد نامزد 4654
849 - آقاي محمد واحدي كبيري فرزند خليل كد نامزد 4656

850 - آقاي جلال الدين وحيدي تورچي فرزند سيد اسماعيل كد نامزد 4657
851 - آقاي محمدحسين وديعي فرزند زين العابدين كد نامزد 4658
852 - آقاي سيدرضا ورزشي فرزند سيدابوالقاسم كد نامزد 4659
853 - آقاي وحيد وفادار فرزند حسن كد نامزد 4662
854 - خانم بتول ولي زاده فرزند حجت اله كد نامزد 4664
855 - آقاي سيدجواد يعقوبي فرزند سيد حسين كد نامزد 4665
856 - آقاي مهدي يميني فرزند يعقوبعلي كد نامزد 4667
857 - آقاي علي يوسفي سمنگاني فرزند محمد كد نامزد 4668
توجه :
1 -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 15 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط
اسامي تعداد حداكثر 15 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري مشهد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3 -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
محمدرحيم نوروزيان فرماندار شهرستان
مشهد

 

اسامی تایید صلاحیت شدگان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد منتشر شد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

20 اردیبهشت 1396 - 21:32


بسمه تعالي
1396/02/20 :تاريخ
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه
شهر مشهد مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396
برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر مشهد به شرح زير مي باشد:
1 - آقاي محمدحسن آئينه چيان فرزند غلام رضا كد نامزد 1214
2 - آقاي امين ابراهيم زاده فرزند على اکبر كد نامزد 1215
3 - آقاي حسين ابراهيمي فرزند محمد علي كد نامزد 1216
4 - خانم زهرا ابراهيمي فرزند رمضانعلي كد نامزد 1217
5 - خانم فاطمه ابراهيمي فرزند غلامرضا كد نامزد 1218
6 - خانم معصومه ابراهيمي فرزند حسين كد نامزد 1219
7 - آقاي محسن ابراهيمي تبريزي فرزند ابراهيم كد نامزد 1221
8 - آقاي عماد ابراهيمي ثاني فرزند حسن كد نامزد 1224
9 - آقاي حجت ابريشمي فرزند احمد كد نامزد 

10 - آقاي علي آب سالان فرزند ابراهيم كد نامزد 1228
11 - آقاي علي ابويساني فرزند ذبيح الله كد نامزد 1229
12 - آقاي سيدحسين اتحادي فرزند سيدعباس كد نامزد 1241
13 - آقاي امير آتشي فرزند حسين كد نامزد 1242
14 - آقاي سيدمجتبي احتشام فر مشهور به احتشام فرزند سيد محمد كد نامزد 1245
15 - آقاي سيدرضا احمدزاده مشهور به سيد انقلابى فرزند سيد على كد نامزد 1246
16 - آقاي جعفر احمدي فرزند محمد على كد نامزد 1247
17 - آقاي سيدمحمد احمدي فرزند سيدباقر كد نامزد 1248
18 - خانم مرضيه احمدي قوچان عتيق فرزند محمود كد نامزد 1249
19 - خانم مليحه احيائي فرزند محمد كد نامزد 1251
20 - آقاي مهدي اخروي فرزند حسن كد نامزد 1252
21 - آقاي سيدمجتبي اخلاقي مشهور به اخلاقي فرزند سيدحسين كد نامزد 1254
22 - آقاي حسنعلي اخلاقي اميري فرزند احمد كد نامزد 1256
23 - آقاي مجتبي اخلاقي نيا فرزند محمدمهدي كد نامزد 1257
24 - آقاي مهدي آدمي فرزند خليل كد نامزد 1259
25 - آقاي محمدعلي آرئين فرزند نوروز محمد كد نامزد 1261
26 - آقاي حسن آرايش فرزند على اکبر كد نامزد 1262
27 - آقاي محمدكاميار ارباب فرزند علي كد نامزد 1264
28 - آقاي محمد ارژنگي فرزند جواد كد نامزد 1265
29 - آقاي وحيد ارژنگي فرزند محمد كد نامزد 1267
30 - آقاي مهدي ارشاد فرزند محمدرضا كد نامزد 1268

31 - آقاي علم الهدي آرشي فرزند نبى اله كد نامزد 1269
32 - خانم اعظم اروجي فرزند سهراب كد نامزد 1272
33 - آقاي حامد آرون فرزند منصور كد نامزد 1274
34 - آقاي مجتبي آرين منش مشهور به روزگاری فرزند على اکبر كد نامزد 1276
35 - آقاي محمدرضا آرين نژاد فرزند منوچهر كد نامزد 1278
36 - آقاي اسحق آزادمنش فرزند علي كد نامزد 1281
37 - آقاي امير اژدر فرزند محمد کاظم كد نامزد 1282
38 - آقاي سيدمحمدعلي اسحاقي فرزند سيديحيي كد نامزد 1285
39 - خانم فاطمه اسحاقي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1286
40 - آقاي علي اسداللهي يزدي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1287
41 - خانم لادن اسدي فرزند يدالله كد نامزد 1289
42 - آقاي مصطفي اسدي فرزند حسين كد نامزد 1291
43 - آقاي محمدحسن اسعدزاده فرزند حاجى حقداد كد نامزد 1292
44 - آقاي جواد اسكندري پور فرزند محمدصادق كد نامزد 1294
45 - آقاي روح اله اسماعيلي نيا فرزند حسن كد نامزد 1295
46 - آقاي سعيدرضا آسماني فرزند محمد على كد نامزد 1296
47 - آقاي مجيد آسماني فرزند محمدرضا كد نامزد 1297
48 - آقاي جابر اسمعيلي فرزند عزيز كد نامزد 1412
49 - خانم زهرا اشرف فرزند على كد نامزد 1415
50 - آقاي محمدجواد اشرفي فرزند محمد كد نامزد 1416
51 - خانم طاهره اصغرزاده شبستري فرزند غلامعلي كد نامزد 1417 

52 - آقاي محمد اصفي يزدي فرزند علي اصغر كد نامزد 1419
53 - آقاي عيسي اصلي فرزند محمدعلي كد نامزد 1421
54 - آقاي احسان اصولي صفار فرزند علي كد نامزد 1424
55 - آقاي عليرضا اعظم مفيدي مشهور به مفيدی فرزند محمدمهدی كد نامزد 1425
56 - آقاي مهدي اعظم نبوي فرزند محمد على كد نامزد 1426
57 - آقاي سيدمرتضي افتخاري فرزند سيدعباس كد نامزد 1427
58 - خانم فائزه افتخاري فرزند صادق كد نامزد 1428
59 - آقاي ابوالفضل افسر فرزند احمد كد نامزد 1429
60 - آقاي مرتضي افسري فرزند غلامحسين كد نامزد 1441
61 - آقاي مسعود افشار فرزند غلامحسين كد نامزد 1442
62 - آقاي مهران افشاري فرزند محمدخليل كد نامزد 1445
63 - خانم مينو افشاني فرزند حسين كد نامزد 1446
64 - آقاي احمد آقائي فرزند على جان كد نامزد 1447
65 - آقاي جواد آقائي فرزند محمود كد نامزد 1448
66 - آقاي حامد آقائي جاغرق فرزند عباس كد نامزد 1449
67 - آقاي سيدمصطفي آقائي فيروزآبادي فرزند سيدعباس كد نامزد 1451
68 - آقاي مسعود آقابيگي مشهور به آقای بيگى فرزند حشمت الله كد نامزد 1452
69 - آقاي مهدي اقدس طينت مشهور به اقدسى فرزند حسين كد نامزد 1454
70 - آقاي افشين اكبري حداد فرزند مسعود كد نامزد 1457
71 - آقاي حسن اكبري مقدم ثاني مشهور به ياسين فرزند محمد كد نامزد 1458
72 - آقاي عليرضا الفت فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1459 

73 - آقاي سيدمحمد آل هاشمي فرزند سيدمسعود كد نامزد 1461
74 - خانم زبيده اله پناهي مشهور به نسرين اله پناهى فرزند غلامرضا كد نامزد 1462
75 - خانم معصومه اله دادي مقدم مشهور به مقدم فرزند محمدحسين كد نامزد 1464
76 - آقاي سلمان اماني قلعه حسن فرزند عزيزاله كد نامزد 1468
77 - آقاي علي امخواني صمدي فرزند هادي كد نامزد 1469
78 - آقاي ابراهيم آموزگار مشهور به مهندس آموزگار فرزند محمد كد نامزد 1471
79 - آقاي پيمان اميدوار فرزند مهدي كد نامزد 1472
80 - آقاي ابراهيم اميرخاني فرزند رجبعلى كد نامزد 1474
81 - آقاي محمدرضا اميرسهرابي مشهور به شهنام فرزند حسين كد نامزد 1475
82 - آقاي مصطفي اميركاظمي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1476
83 - آقاي احسان اميري فرزند رضا كد نامزد 1478
84 - آقاي حميدرضا اميري فرزند حسينعلي كد نامزد 1479
85 - آقاي سيدمحمدرضا آميقي بياري فرزند سيدابوالفضل كد نامزد 1481
86 - آقاي محمدرضا اميني مشهدي فرزند حسن كد نامزد 1482
87 - آقاي ابوالفضل انتظاري فرزند غلامحسن كد نامزد 1484
88 - آقاي محسن انتظاري هروي فرزند محمدتقى كد نامزد 1485
89 - آقاي هادي انصاري فرد فرزند محمد كد نامزد 1486
90 - آقاي محمدرضا انصاري نژاد فرزند محمد كد نامزد 1487
91 - آقاي اسماعيل انفرادي فرزند عليرضا كد نامزد 1489
92 - آقاي عليرضا انورخواه حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1491
93 - آقاي محمد آهن چيان فرزند احمد كد نامزد 1492

94 - آقاي محسن ايران منش فرزند مصيب كد نامزد 1494
95 - آقاي عباسعلي ايراني فرزند على كد نامزد 1495
96 - آقاي مجتبي ايراني فرزند محمدعلي كد نامزد 1496
97 - آقاي كامبيز آيرم فرزند غلامرضا كد نامزد 1498
98 - خانم فاطمه ايزانلوي مطلق فرزند حجى بابا كد نامزد 1512
99 - آقاي عباس ايزدپناه فرزند محمد باقر كد نامزد 1514
100 - آقاي وهاب ايزدي فرزند جعفر كد نامزد 1516
101 - آقاي علي بابائي فيروزآباد فرزند محمدحسين كد نامزد 1518
102 - آقاي سيداميد بابكي فرزند سيدكاظم كد نامزد 1519
103 - آقاي عباسعلي بادياني فرزند ابراهيم كد نامزد 1521
104 - آقاي علي بازقندي فرزند مراد على كد نامزد 1524
105 - آقاي مهدي بازقندي فرزند حسن كد نامزد 1525
106 - آقاي احمد باغي فرزند رجبعلى كد نامزد 1526
107 - آقاي مهدي بافكر فرزند علي محمد كد نامزد 1527
108 - آقاي حميدرضا باقرزاده چهارجوئي فرزند غلامرضا كد نامزد 1528
109 - خانم مهري باقريان فرزند قربانگلدي كد نامزد 1529
110 - آقاي قاسم بايگي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1541
111 - آقاي محسن بحريني فرزند كاظم كد نامزد 1542
112 - آقاي علي بختياري فرزند غلامحسين كد نامزد 1545
113 - آقاي رحيم بخشي فرزند محمد كد نامزد 1546
114 - آقاي غلامرضا بخشي زاده چنار فرزند ابراهيم كد نامزد 1547

115 - آقاي رجبعلي بدري مشهور به مدرسى فرزند فضل الله كد نامزد 1548
116 - آقاي جواد بذرافشان فرزند حسن كد نامزد 1549
117 - آقاي محسن براتي فرزند غلامحسن كد نامزد 1551
118 - آقاي مهدي براتيان قرقي فرزند اسمعيل كد نامزد 1554
119 - آقاي محمد براتي نژاد فرزند حسين كد نامزد 1556
120 - آقاي سيدعلي برادران حسيني فرزند سيدمصطفي كد نامزد 1557
121 - خانم عاطفه برادران خلقي فرزند حسين كد نامزد 1558
122 - آقاي مهدي برادران هروي مشهور به برادران فرزند محمدرضا كد نامزد 1559
123 - آقاي هاشم بروجرديان فرزند مهدی كد نامزد 1564
124 - آقاي مهدي برونوسي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1565
125 - آقاي محمد بزازان فرزند على كد نامزد 1567
126 - آقاي پرويز بزركار فرزند محمدرضا كد نامزد 1568
127 - آقاي عباس بشارت فرزند محمدرضا كد نامزد 1569
128 - آقاي محمود بشرونتن فرزند محمدعلى كد نامزد 1571
129 - آقاي مهدي بشير فرزند نجف على كد نامزد 1572
130 - آقاي غلامرضا بصيري پور فرزند محمد كد نامزد 1574
131 - خانم سيده لعيا بكائيان فرزند سيدابوالفضل كد نامزد 1575
132 - آقاي رضا بلوچ فرزند علي كد نامزد 1576
133 - آقاي جواد بناءرضوي مشهور به رضوی فرزند مسعود كد نامزد 1578
134 - آقاي محمود بنانژادمشهدي فرزند حسن كد نامزد 1579
135 - آقاي محمد بنك داران فرزند محمدرضا كد نامزد 1581

136 - آقاي حميد بني اسد فرزند محمدهادي كد نامزد 1582
137 - آقاي ابوالفضل بني هاشم مشهور به فريد بنى هاشمى فرزند مرتضى كد نامزد 1584
138 - آقاي مجتبي بهاروند فرزند حسنعلي كد نامزد 1585
139 - خانم سميه بهروز فرزند كريم كد نامزد 1586
140 - آقاي علي بهزاديان مهر فرزند حسين كد نامزد 1587
141 - آقاي محسن بهزادي فر مشهور به محسن فرزند محمد جعفر كد نامزد 1589
142 - خانم زهره بهشتي نيك مشهور به بهشتى نيک فرزند حسن كد نامزد 1591
143 - آقاي محمد بهشتي نيك مشهور به بهشتى فرزند حسن كد نامزد 1592
144 - آقاي فرهنگ بهلول خيبري فرزند عبدالرحيم كد نامزد 1594
145 - خانم طاهره بورند فرزند على كد نامزد 1595
146 - آقاي علي بيات فرزند عباسعلي كد نامزد 1596
147 - خانم تكتم بيدل حسنقه فرزند اصغر كد نامزد 1598
148 - خانم زهرا بيك خراساني مشهور به خراساني -بيك فرزند رجب كد نامزد 1615
149 - آقاي علي بيك خراساني نيا فرزند علي اكبر كد نامزد 1617
150 - آقاي پويا پارسا فرزند على اکبر كد نامزد 1618
151 - آقاي حجت پارسا مشهور به مهندس پارسا فرزند محمد على كد نامزد 1619
152 - خانم مهري پارسا فرزند مهدی كد نامزد 1621
153 - آقاي مرتضي پارسي مود فرزند موسي كد نامزد 1624
154 - آقاي عبدالرسول پاسدار فرزند اسماعيل كد نامزد 1625
155 - آقاي علي پاكدل خور فرزند غلامعلي كد نامزد 1626
156 - آقاي يحيي پاك عقيده راوري فرزند ماشالله كد نامزد 1627

157 - خانم نيره پاك مهر فرزند حسين كد نامزد 1628
158 - آقاي محمدحسين پرنده فرزند علي كد نامزد 1641
159 - خانم الهه پرهيزكار فرزند محمدرضا كد نامزد 1642
160 - آقاي احمد پرهيزكارصفدرآبادي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1645
161 - آقاي سيدمهدي پرهيزگار فرزند سيدجعفر كد نامزد 1646
162 - خانم زهرا پروري فرزند محمدحسين كد نامزد 1647
163 - آقاي محمدمهدي پزنده فرزند حسين كد نامزد 1648
164 - خانم شراره پزنده نيك فرزند باقر كد نامزد 1649
165 - آقاي حسن پژمان فرزند رجب على كد نامزد 1651
166 - آقاي علي پناهي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1654
167 - آقاي مهدي پهلوان زاده فرزند مصطفي كد نامزد 1656
168 - خانم هديه پورابراهيم فرزند حسن كد نامزد 1657
169 - آقاي محسن پورحسين جاغرق فرزند کاظم كد نامزد 1658
170 - آقاي علي پورقربان فرزند غلام عباس كد نامزد 1659
171 - آقاي غلامحسين پورمحمدي فرزند عبدالله كد نامزد 1661
172 - آقاي سعيد پيله وران فرزند غلامرضا كد نامزد 1665
173 - آقاي سعيد پيونديان شعرباف فرزند احمد كد نامزد 1667
174 - آقاي سعيد تاجر فرزند حسين كد نامزد 1668
175 - آقاي حامد تاجي فرزند هاشم كد نامزد 1669
176 - آقاي حسين تازوحسن بلبلي مشهور به تازه حسن فرزند دل آسا كد نامزد 1672
177 - آقاي جعفر تبريزطلب فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1674

178 - آقاي مجيد تراب فرزند علي اصغر كد نامزد 1675
179 - خانم صديقه ترابي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1676
180 - آقاي محمدمحسن ترابي فرزند يعقوبعلي كد نامزد 1678
181 - آقاي محسن تركي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1679
182 - خانم مريم تشكري حسين زاده فرزند بمانعلي كد نامزد 1681
183 - آقاي مرتضي تشكري قوژدي مشهور به تشکری فرزند حسين كد نامزد 1682
184 - آقاي محمد تقديسي اسفجير فرزند عليرضا كد نامزد 1684
185 - آقاي محمدتقي تقوي فرزند حسن كد نامزد 1685
186 - آقاي جواد تقي زاده فرزند خداداد كد نامزد 1686
187 - آقاي حسن تقي زاده فرزند جواد كد نامزد 1687
188 - آقاي حميد توافقي فاروجي فرزند اسماعيل كد نامزد 1691
189 - آقاي هادي توبك فرزند هاشم كد نامزد 1692
190 - آقاي عليرضا توحيدي فرزند دوران كد نامزد 1694
191 - آقاي علي توزنده جاني فرزند محمود كد نامزد 1695
192 - آقاي محمدرضا توسلي فرزند حسين كد نامزد 1696
193 - آقاي امين توسلي عبدل آباد فرزند محمدجواد كد نامزد 1697
194 - آقاي مصطفي ثابتي بايگي فرزند محمدحسين كد نامزد 1712
195 - آقاي اميرحسين ثاقب تقي پور مشهور به امير تقى پور فرزند علي اصغر كد نامزد 1714
196 - آقاي محمدعلي ثاقب عادل فرزند جواد كد نامزد 1715
197 - آقاي سيدرضا ثرياي فرزند سيدعلي اصغر كد نامزد 1716
198 - آقاي سيدعليرضا ثناگستر مشهور به افصح حسينى خراسانى فرزند سيد محمود كد نامزد 1718

199 - آقاي محمدباقر جانقلي فرزند نوروز كد نامزد 1724
200 - آقاي محمدعلي جاويد فرزند رمضانعلي كد نامزد 1725
201 - آقاي نصرالله جاويد فرزند قربانعلي كد نامزد 1727
202 - آقاي سيديحيي جاويدشفيعي فرزند سيدحبيب كد نامزد 1728
203 - آقاي رضا جاويدي صباغيان فرزند محمد كد نامزد 1729
204 - آقاي سيدمصطفي جعفرزاده فرزند سيدحسن كد نامزد 1741
205 - آقاي رضا جعفري فرزند محمدحسن كد نامزد 1742
206 - خانم وجيهه جعفري پورابرده مشهور به جعفری پور فرزند محمد جعفر كد نامزد 1746
207 - خانم نسرين جعفري يزدان آباد فرزند احمد كد نامزد 1747
208 - آقاي مهدي جلائيان نوري فرزند محمد كد نامزد 1748
209 - آقاي عليرضا جلال نژاد فرزند مختار كد نامزد 1749
210 - آقاي محمدرضا جلالي موحد فرزند غلامحسن كد نامزد 1751
211 - آقاي اسفنديار جلايري مشهور به رضا جلاير فرزند محمدحسن كد نامزد 1752
212 - آقاي غلامرضا جمالي معصومي فرزند حسن كد نامزد 1756
213 - آقاي اميرحسين جنتي فرزند محمدكاظم كد نامزد 1757
214 - آقاي محمدحسين جهان بخش مشهور به مهندس جهانبخش فرزند عليجان كد نامزد 1758
215 - آقاي سيدسجاد جهانگيريان فرزند سيدمحمد كد نامزد 1759
216 - خانم منيره جهاني فرزند محمد على كد نامزد 1761
217 - آقاي سيدعبدالكريم جوادي فرزند سيد ميرزا رحيم كد نامزد 1762
218 - آقاي محمد جواني سرتختي مشهور به مهندس جوان فرزند حسن كد نامزد 1765
219 - آقاي رضا چراغي شاهي مشهور به چراغشاهى فرزند پرويز كد نامزد 1767

220 - آقاي حسين چزگي فرزند محمداسمعيل كد نامزد 1768
221 - خانم زينب چكنه فرزند علي كد نامزد 1769
222 - آقاي احمد حاتمي فرزند هادي كد نامزد 1771
223 - آقاي محمد حاجيان شهري فرزند حسين كد نامزد 1772
224 - آقاي مصطفي حاجي بابائي فلاح مشهور به مهندس حاجى بابائى فرزند محمود كد نامزد 1774
225 - آقاي موسي الرضا حاجي بگلو مشهور به وحيد خراسانى فرزند محمدرضا كد نامزد 1775
226 - آقاي حسن حاجي بيگلو فرزند محمدحسين كد نامزد 1776
227 - آقاي سجاد حاجي زاده فرزند قربانعلي كد نامزد 1778
228 - آقاي محمدرضا حاجي زاده اسفدن مشهور به 0 فرزند غلامحسين كد نامزد 1779
229 - آقاي مسعود حاجي سميعي فرزند مهدي كد نامزد 1781
230 - آقاي محمدجواد حافظي فرزند محمد كد نامزد 1782
231 - آقاي محمد حبيبي خيرآبادي فرزند ذبيح اله كد نامزد 1786
232 - آقاي سيدعلي حدادبايگي فرزند سيدقاسم كد نامزد 1787
233 - خانم منيره حدادحسن آبادي فرزند محمدحسن كد نامزد 1789
234 - آقاي اسماعيل حداديان فرزند محمد كد نامزد 1791
235 - آقاي صادق حداديان تربتي مشهور به حداديان فرزند محمدرضا كد نامزد 1792
236 - آقاي وحيد حسامي فرزند محمود كد نامزد 1794
237 - خانم ليلا حسن بيگي دشتبياض فرزند محمد كد نامزد 1795
238 - آقاي محمدرضا حسن پور فرزند غلامرضا كد نامزد 1797
239 - آقاي اميد حسن زاده اصفهاني فرزند علي اكبر كد نامزد 1798
240 - آقاي محمد حسن زاده توكل فرزند محمود كد نامزد 1812ب

241 - آقاي احسان حسني فرزند حسن كد نامزد 1814
242 - آقاي رضا حسين زاده مشهور به مهندس فرزند محمد علي كد نامزد 1817
243 - آقاي محمدسعيد حسين زاده بحريني مشهور به حسين زاده فرزند محمد جعفر كد نامزد 1819
244 - آقاي جواد حسيني فرزند غلامرضا كد نامزد 1824
245 - آقاي سيدامير حسيني فرزند سيديحيي كد نامزد 1825
246 - آقاي سيدمحمد حسيني فرزند سيداكبر كد نامزد 1827
247 - خانم سيمين سادات حسيني فرزند سيدعلي كد نامزد 1828
248 - آقاي علي حسيني فرزند عباس كد نامزد 1829
249 - آقاي ناصر حسيني فرزند نادر كد نامزد 1841
250 - آقاي سيدمحمد حسيني پور فرزند سيدصادق كد نامزد 1842
251 - آقاي سيدمحسن حسيني پويا مشهور به حسيني پويا فرزند سيد احمد كد نامزد 1846
252 - آقاي سيدمحمد حسيني جهان آبادي مشهور به حسينى سبزواری فرزند سيدرضا كد نامزد 1847
253 - خانم سيده فريبا حسيني شريف فرزند سيدمحمود كد نامزد 1848
254 - خانم معصومه حسيني مهر فرزند محمد حسين كد نامزد 1849
255 - آقاي علي حسيني نژادمنتظري فرزند حسين كد نامزد 1851
256 - آقاي حميدرضا حشمتي فرزند محمود كد نامزد 1852
257 - آقاي غلامحسين حشمتي فرزند على اکبر كد نامزد 1854
258 - خانم ژيلا حصاري فرزند علي محمد كد نامزد 1856
259 - آقاي محمدرضا حصاري فرزند مهدی كد نامزد 1857
260 - آقاي سيدحسن حقانيان فرزند سيداحمد كد نامزد 1858
261 - آقاي علي حق گو فرزند محمود كد نامزد 1859

262 - آقاي اميرحسين حقيان فرزند محمدعلى كد نامزد 1861
263 - آقاي مرتضي حكم آبادي فرزند محمد كد نامزد 1862
264 - آقاي اميرهمايون حمامي فرزند غلامحسين كد نامزد 1864
265 - آقاي جواد حميدزاده فرزند غلامرضا كد نامزد 1865
266 - آقاي محمد حميدي فرزند علي اصغر كد نامزد 1867
267 - آقاي جواد حميدي راد فرزند غلام رضا كد نامزد 1868
268 - آقاي حسين حيدري فرزند حسن كد نامزد 1869
269 - آقاي رضا حيدري فرزند علي اصغر كد نامزد 1871
270 - آقاي سيدجلال حيدري فرزند سيد حبيب كد نامزد 1874
271 - آقاي سيدمسعود حيدري فرزند سيدقاسم كد نامزد 1875
272 - آقاي محمدابراهيم حيدري فرزند جعفر قلى كد نامزد 1876
273 - آقاي محمدرضا حيدري مشهور به رضا حيدری فرزند ذبيح اله كد نامزد 1878
274 - خانم بي بي مرضيه حيدري زه آب فرزند سيدرضا كد نامزد 1879
275 - آقاي حميدرضا حيدري نقندر فرزند علي كد نامزد 1881
276 - آقاي جليل خادم مشهور به خادم قايني فرزند ابوالفضل كد نامزد 1882
277 - آقاي مرتضي خادمي درح فرزند علي اصغر كد نامزد 1884
278 - آقاي جعفر خاك باز فرزند غلام عباس كد نامزد 1885
279 - آقاي براتعلي خاكپور فرزند محمد كد نامزد 1886
280 - آقاي نويد خاكسار فرزند علي اصغر كد نامزد 1887
281 - خانم نجمه خاكساركاريزي فرزند حسين كد نامزد 1889
282 - آقاي احسان خبازيان شانديز فرزند حسين كد نامزد 1892

283 - آقاي محمد خبيري فرزند حبيب كد نامزد 1894
284 - آقاي محمدعلي خجسته مشهور به جهانگير فرزند مهدي كد نامزد 1895
285 - آقاي محمود خدابخشي فرزند رضا كد نامزد 1897
286 - آقاي رضا خدابنده فرزند مهدی كد نامزد 1898
287 - آقاي دانيال خدادادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1912
288 - آقاي محمدعلي خرمي فر فرزند رضا كد نامزد 1914
289 - آقاي اردلان خسرواني تهراني فرزند حسينعلى كد نامزد 1916
290 - آقاي عمار خسروجردي فرزند ابراهيم كد نامزد 1917
291 - آقاي امير خسروي فرزند رسول كد نامزد 1918
292 - آقاي محمد خسروي مشهور به نيما فرزند خسرو كد نامزد 1921
293 - آقاي محمودرضا خسروي فرزند محمد كد نامزد 1924
294 - خانم مرضيه خسروي فرزند عبدالغفور كد نامزد 1925
295 - آقاي سيداميررضا خورسندپريزاد مشهور به سيد امير پريزاد فرزند سيد حسن كد نامزد 1928
296 - آقاي حسن خورشيدي فرزند عباس كد نامزد 1941
297 - آقاي حامد خوش اندام شورچه فرزند حسن كد نامزد 1945
298 - آقاي عباس خوش آهنگ مورشگي فرزند على اصغر كد نامزد 1946
299 - آقاي غلام حسن خوش تيغ فرزند نصرت الله كد نامزد 1947
300 - آقاي محمدجواد خوش چهره فرزند محمد تقى كد نامزد 1948
301 - آقاي محمد خوشدل پيرمردان مشهور به خوشدل فرزند اسداله كد نامزد 1949
302 - آقاي كيومرث خوش قامت فرزند عباس كد نامزد 1951
303 - خانم پروانه خوشنواز فرزند احمد كد نامزد 1952

304 - آقاي رضا خويشاوندي فرزند علي اكبر كد نامزد 1954
305 - آقاي هاشم دائمي زحمتي فرزند محمدعلي كد نامزد 1956
306 - خانم حانيه دادخواه فرزند حسن كد نامزد 1957
307 - آقاي علي رضا داروغه فرزند عيد محمد كد نامزد 1958
308 - آقاي جواد دام البنين فرزند حسن كد نامزد 1959
309 - آقاي رضا داناي سيج مشهور به دانايي فرزند حسين كد نامزد 1961
310 - خانم خديجه دانش فرزند عليرضا كد نامزد 1962
311 - آقاي روح اله دانش پژوه فرزند حسين كد نامزد 1964
312 - آقاي جواد داودآبادي فراهاني فرزند حمزه كد نامزد 1965
313 - آقاي برزو دبيريان فرزند فرج الله كد نامزد 1969
314 - آقاي احمد درآيتي فرزند مهدی كد نامزد 1971
315 - آقاي علي دربان خالصي مشهور به خالصى فرزند غلام حسين كد نامزد 1972
316 - آقاي رضا درودي فرزند حسن كد نامزد 1974
317 - آقاي حميد درويشيان شادمهري فرزند عبدالحسين كد نامزد 1975
318 - آقاي مسعود دري فرزند اميرحسين كد نامزد 1976
319 - خانم زهرا دل آسائي مروي فرزند احمد كد نامزد 1979
320 - آقاي محمدعلي دلاور فرزند سهراب كد نامزد 1981
321 - آقاي مصطفي دلخوش فرزند غلامحسين كد نامزد 1982
322 - آقاي سلمان دليرخيرآبادي فرزند رسول كد نامزد 1984
323 - آقاي محمدتقي دليري فرزند اسماعيل كد نامزد 1985
324 - آقاي سهراب دهقان فرزند احمد كد نامزد 1986

325 - آقاي عبدالحسين دهقان مشهور به سردار عبدالحسين دهقان فرزند حسن كد نامزد 1987
326 - آقاي حسين دهقان رحيم بيكي مشهور به سردار جانباز فرزند حسن كد نامزد 1989
327 - آقاي حميد دهقانيان حقيقي فرزند محمدرضا كد نامزد 1991
328 - آقاي يحيي دورانديشان فرزند حسن كد نامزد 1992
329 - آقاي وحيد دوگاني فرزند هاشم كد نامزد 1994
330 - آقاي حميد دولتشاهي فرزند محمدعلي كد نامزد 1995
331 - آقاي محمدرضا ديمه كار فرزند غلامعلى كد نامزد 1996
332 - آقاي مهدي ذاكرالحسيني فرزند محمد حسن كد نامزد 1997
333 - خانم زهرا ذاكري بايگي فرزند غلامرضا كد نامزد 1998
334 - آقاي روح اله ذاكري نسب فرزند محمد كد نامزد 2112
335 - آقاي جواد ذبيحي راد فرزند محمدهادي كد نامزد 2114
336 - آقاي محمدرضا ذبيحي سبزوار فرزند حبيب الله كد نامزد 2115
337 - آقاي محمود ذوالفقاري فرزند حسنعلى كد نامزد 2116
338 - خانم فاطمه رئوفي فرد فرزند محمد على كد نامزد 2118
339 - آقاي مجتبي رئوفي فرد فرزند رمضانعلي كد نامزد 2119
340 - آقاي سيدعليرضا رئيس السادات فرزند سيدعبدالمجيد كد نامزد 2124
341 - خانم سمانه راستگو فرزند غلامعباس كد نامزد 2128
342 - آقاي حسن راعي مشهور به راعي فرزند حبيب ا... كد نامزد 2129
343 - خانم مطهره رافتي حمايتي فرزند حسين كد نامزد 2141
344 - خانم پروانه رامين فرزند محمد كد نامزد 2142
345 - آقاي حسين رجبي فرزند علي كد نامزد 2147

346 - آقاي حسين رجبي مشهدي فرزند محمد باقر كد نامزد 2148
347 - آقاي كاظم رحماني فرزند محمد كد نامزد 2149
348 - آقاي جواد رحمانيان فرزند علي اكبر كد نامزد 2151
349 - آقاي مهدي رحمتي فرزند محمد حسن كد نامزد 2152
350 - خانم مريم رحيمي فرزند محمد ابراهيم كد نامزد 2154
351 - آقاي رضا رحيمي آغ چشمه فرزند حيدر كد نامزد 2156
352 - آقاي محمد رحيمي خوئيني فرزند کريم كد نامزد 2158
353 - آقاي عباس رخشاني فرزند حسينعلي كد نامزد 2159
354 - آقاي عبدالرضا رخشاني مقدم مشهور به رخشانى فرزند محمدحسن كد نامزد 2161
355 - خانم سمانه رستمي كاهو مشهور به رستمى فرزند يعقوب علي كد نامزد 2162
356 - آقاي محمدرضا رسولي فرزند حسين كد نامزد 2164
357 - آقاي مهدي رشنوار فرزند غلامرضا كد نامزد 2165
358 - آقاي رضا رشيدكهنه اوغاز فرزند حسين كد نامزد 2167
359 - خانم مريم رشيديان طرقي فرزند علي محمد كد نامزد 2168
360 - آقاي احمد رضائي فرزند جعفر كد نامزد 2169
361 - آقاي عليرضا رضائي فرزند احمد كد نامزد 2171
362 - آقاي محمدحسن رضائيان كلاته مشهور به رضائيان فرزند مصطفي كد نامزد 2172
363 - خانم شيوا رضائي طهراني فرزند غلام رضا كد نامزد 2175
364 - آقاي علي رضائي فرد فرزند حسين كد نامزد 2176
365 - آقاي محمدجواد رضائي قپق تاز فرزند رجب كد نامزد 2178
366 - آقاي احسان رضائي منش مشهور به رضائى فرزند محمد كد نامزد 2179

367 - آقاي حسين رضاپور فرزند مصيب كد نامزد 2181
368 - آقاي حسين رضازاده فرزند حسن كد نامزد 2182
369 - آقاي علي رضازاده فرزند على اکبر كد نامزد 2184
370 - آقاي ابوالفضل رضاطلب فرزند موسى الرضا كد نامزد 2185
371 - آقاي اميد رضواني نژاد فرزند امير كد نامزد 2186
372 - آقاي مهدي رفتاري فرزند محمد علي كد نامزد 2187
373 - خانم شهناز رمارم فرزند داود كد نامزد 2189
374 - آقاي احمد رمضاني فرزند دولت كد نامزد 2191
375 - آقاي حميدرضا رمضاني فرزند غلامحسين كد نامزد 2192
376 - آقاي محمدرسول رمضاني فرزند عبدالله كد نامزد 2194
377 - خانم معصومه رمضاني فرزند ابوالحسن كد نامزد 2195
378 - آقاي سعيد رنجبر فرزند على اکبر كد نامزد 2196
379 - آقاي محمدجواد رنجبر فرزند على اکبر كد نامزد 2197
380 - خانم فهيمه رهبارداردوچونه فرزند غلامعباس كد نامزد 2198
381 - آقاي مجتبي رهنما فرزند علي اكبر كد نامزد 2412
382 - آقاي مصطفي روحاني فرزند ولى الله كد نامزد 2414
383 - آقاي حسن روحاني متين مشهور به روحانى _چوپانى فرزند يد الله كد نامزد 2415
384 - آقاي حسين روح بخش قهرماني فرزند قهرمان كد نامزد 2416
385 - آقاي علي روح بخش نافعي فرزند غلام حسين كد نامزد 2417
386 - آقاي وحيد روشن فرزند على اکبر كد نامزد 2419
387 - آقاي عليرضا رياحي فرزند محمد باقر كد نامزد 2421

388 - آقاي احمدرضا رياحي مهر مشهور به رياحى فرزند محمد كد نامزد 2425
389 - آقاي سيدمسعود رياضي مظلومي فرزند سيد محمد كد نامزد 2426
390 - آقاي سعيد ريخته گرمشهد فرزند هادی كد نامزد 2427
391 - آقاي سيدعلي زارع حسيني فرزند سيدحسين كد نامزد 2428
392 - خانم زهره زارع هرفته فرزند علي بمان كد نامزد 2429
393 - آقاي رضا زارعي فرزند محمود كد نامزد 2441
394 - آقاي حسين زاهدي فرزند محمدصادق كد نامزد 2442
395 - آقاي محمدصادق زرگري مشهور به زرگر فرزند غلامحسين كد نامزد 2445
396 - آقاي غلامرضا زعيمي فرزند غلام محمد كد نامزد 2446
397 - آقاي جواد زمانيان زينلي فرزند حجى على كد نامزد 2448
398 - آقاي عليرضا زماني بهابادي فرزند حسين كد نامزد 2449
399 - آقاي مهدي زماني خليل آباد فرزند محمد رضا كد نامزد 2451
400 - خانم زهرا زماني نوروزي فرزند حسين اصغر كد نامزد 2452
401 - آقاي محمد زنده روحاني كرماني فرزند محمود كد نامزد 2454
402 - آقاي رسول زيدآبادي نژاد فرزند حبيب اله كد نامزد 2456
403 - آقاي هومن ژيان فرزند ناصر كد نامزد 2457
404 - خانم زينب ساري فرزند لطيف كد نامزد 2458
405 - آقاي روح الله ساعدي فرزند براتعلى كد نامزد 2459
406 - آقاي حيدر ساكن برجي مشهور به ساکن فرزند غلام على كد نامزد 2461
407 - آقاي صادق سالاري فرزند مهدي كد نامزد 2462
408 - خانم مريم سال خورده فرزند محمدانور كد نامزد 2467

 409 - آقاي حميدرضا سالمي خوزاني فرزند حسين كد نامزد 2468
410 - آقاي مجتبي سبحاني نيا مشهور به سبحانى فرزند حسين كد نامزد 2469
411 - آقاي علي اكبر سبزيان فرزند عليرضا كد نامزد 2471
412 - آقاي محمدهادي سخن سنج فرزند محممد اسحق كد نامزد 2472
413 - آقاي رضا سرابيار فرزند علي اكبر كد نامزد 2474
414 - آقاي محسن سرباززاده فرزند موسي كد نامزد 2475
415 - آقاي ايمان سرداريان فرزند محمد كد نامزد 2476
416 - آقاي مهدي سرداريان فرزند محمدرحيم كد نامزد 2478
417 - خانم بهاره سرگزي فرزند علي كد نامزد 2481
418 - خانم مهري سرگزي فرزند علي كد نامزد 2482
419 - آقاي مجيد سرگزي اول فرزند محمدعلي كد نامزد 2484
420 - آقاي محمدعلي سرودي گلستاني فرزند عباس كد نامزد 2485
421 - خانم فهيمه سروري حسين آباد فرزند عيدمحمد كد نامزد 2486
422 - آقاي مرتضي سروش فرزند على كد نامزد 2487
423 - آقاي ايمان سروي فرزند امير كد نامزد 2489
424 - آقاي رامين سروي فرزند محمدرضا كد نامزد 2491
425 - خانم معصومه سعيدي فرزند غلامحسين كد نامزد 2492
426 - آقاي مرتضي سعيدي زاده فرزند حسن كد نامزد 2494
427 - آقاي مصطفي سلجوقي حسن آبادي فرزند قربانعلى كد نامزد 2495
428 - آقاي ابوالفضل سلطاني مشهور به دوغ آبادی فرزند فيروز كد نامزد 2496
429 - آقاي محمود سلطاني فرزند حسن كد نامزد 2497

430 - آقاي عباسعلي سلطاني كيا مشهور به سلطانى فرزند اصغر كد نامزد 2498
431 - آقاي مهدي سلطاني گردفرامرزي فرزند محمدرضا كد نامزد 2512
432 - خانم نسرين سليماني فرزند محمدسعيد كد نامزد 2514
433 - آقاي حامد سنبله فرزند علي كد نامزد 2515
434 - آقاي حميد سنبله فرزند علي كد نامزد 2516
435 - آقاي سعيد سهامي فرزند محمد هاشم كد نامزد 2517
436 - خانم فريده سهيلي فرزند على اکبر كد نامزد 2518
437 - آقاي محمد سهيلي فرزند عباس كد نامزد 2519
438 - آقاي حسين سوختانلو فرزند علي اكبر كد نامزد 2521
439 - خانم زهرا سوختانلو فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2524
440 - آقاي علي اكبر سوختانلو فرزند علي محمد كد نامزد 2526
441 - خانم فاطمه سيبويه فرزند عباس كد نامزد 2527
442 - آقاي پيروز سيني چي فرزند هادی كد نامزد 2529
443 - آقاي الهام شاكري فرزند رضا كد نامزد 2541
444 - خانم ژيلا شاهسون فرزند محمد حسن كد نامزد 2545
445 - آقاي سيدعلي شبري فرزند هوشنگ كد نامزد 2546
446 - آقاي كمال شجاع فرزند علي حسن كد نامزد 2547
447 - خانم حميرا شجاعي فرزند عزت الله كد نامزد 2548
448 - آقاي مجيد شجاعي كنگ سفلي فرزند حسين كد نامزد 2549
449 - خانم فاطمه شرفي فرزند رمضان كد نامزد 2551
450 - آقاي احسان شرقي فرزند احمد كد نامزد 2552

451 - آقاي عبدالرضا شريعتي كوهبناني فرزند محمدحسن كد نامزد 2554
452 - آقاي مصطفي شريف مشهور به شريفى فرزند محمدحسين كد نامزد 2556
453 - خانم فاطمه شريفي فرزند ابراهيم كد نامزد 2557
454 - آقاي مهدي شريفي فرزند محمد على كد نامزد 2558
455 - آقاي سعيد شعرباف تبريزي فرزند غلام رضا كد نامزد 2559
456 - آقاي سيدمرتضي شفائيان مقدم فرزند سيدمحمود كد نامزد 2561
457 - خانم سيده مرضيه شفاپور فرزند سيديوسف كد نامزد 2562
458 - آقاي حمزه شكريان زيني فرزند عقيل كد نامزد 2564
459 - آقاي جواد شكري چشمه سبزي فرزند محمدحسن كد نامزد 2565
460 - آقاي مجيد شكيبامنش فرزند غلامرضا كد نامزد 2567
461 - آقاي ياسر شمسايي فرزند حسين كد نامزد 2568
462 - آقاي سيدخسرو شمسيان فرزند سيدجعفر كد نامزد 2569
463 - آقاي هادي شهابي فرزند محمود كد نامزد 2571
464 - خانم زهرا شهابيان فرزند حسين كد نامزد 2572
465 - آقاي سيداحمد شهرآئيني فرزند سيدعلي كد نامزد 2574
466 - آقاي احمد شه رضائي فرزند على اکبر كد نامزد 2575
467 - آقاي عليرضا شهرياري فرزند حسن كد نامزد 2576
468 - آقاي امير شهلا فرزند ناصر كد نامزد 2578
469 - آقاي امين شهلا فرزند ناصر كد نامزد 2579
470 - خانم زهرا شهلاي گوش فرزند محمدتقى كد نامزد 2581
471 - آقاي عليرضا شهيدي بنجار فرزند عباسعلى كد نامزد 2582

472 - آقاي محمدعظيم شهيدي حكاك مشهور به شهيدي فرزند حسين كد نامزد 2584
473 - آقاي رمضانعلي شورابي فرزند عين اله كد نامزد 2585
474 - آقاي سيدمحسن شوشتري فرزند سيدمحمودآقا كد نامزد 2586
475 - آقاي فرج اله شوشتري فرزند نورعلى كد نامزد 2587
476 - آقاي مجيد شوكتي فرزند ولى الله كد نامزد 2589
477 - خانم سمانه شيخ فرزند احمد علي كد نامزد 2591
478 - آقاي حميدرضا شيخ برادران مشهور به مهدی برادران فرزند محمد كد نامزد 2592
479 - خانم معصومه شيخ برادران مشهور به برادران فرزند محمد كد نامزد 2594
480 - خانم حليمه شيخعلي شاهي مشهور به على شاهى فرزند علي كد نامزد 2595
481 - آقاي محمد شيردل كاريزكي فرزند حسين كد نامزد 2597
482 - آقاي هادي شيرمحمدي مشهور به سرهنگ شير محمدی فرزند غلامحسين كد نامزد 2612
483 - آقاي سعيد صاحبكاران فرزند محمد كد نامزد 2615
484 - آقاي غلامحسين صاحبي مشهور به صاحبى فرزند غلامعلى كد نامزد 2616
485 - آقاي حبيب صادقي فرزند محمدحسين كد نامزد 2617
486 - آقاي مهدي صادقيان فرزند عباس كد نامزد 2618
487 - آقاي حميد صادقي پورمروي مشهور به مروي فرزند محمود كد نامزد 2619
488 - آقاي محمدجواد صادقي فرد فرزند حبيب كد نامزد 2621
489 - آقاي مرتضي صادقي للردي مشهور به مازنى فرزند ابوالحسن كد نامزد 2624
490 - آقاي ادريس صالحي فرزند ناصر كد نامزد 2625
491 - خانم رؤيا صالحي پور فرزند مجيد كد نامزد 2627
492 - آقاي مرتضي صبوري فرد مشهور به صبوری فرزند نورمحمد كد نامزد 2628

493 - آقاي محمد صداقت فرزند اسماعيل كد نامزد 2629
494 - خانم نداسادات صدر فرزند سيدرضا كد نامزد 2641
495 - آقاي حسين علي صدرزماني فرزند صلاح كد نامزد 2642
496 - آقاي محمدرضا صديق معتمد مشهور به استاد صديق فرزند احمد كد نامزد 2646
497 - آقاي محمد صفائي فرزند مصطفي كد نامزد 2647
498 - آقاي حميد صفائي پور فرزند علي اصغر كد نامزد 2648
499 - آقاي سيدبهزاد صفارسجادي مشهور به سجادي فرزند سيد كمال كد نامزد 2649
500 - آقاي محمدهادي صفامنش فرزند حسين كد نامزد 2651
501 - آقاي مهرداد صفدري فرزند محمدجواد كد نامزد 2652
502 - آقاي علي صفي زاده فرزند غلام رضا كد نامزد 2654
503 - آقاي علي صلاحي سيني مشهور به صلاحى-صالحى-حسينى فرزند حسن كد نامزد 2656
504 - آقاي مسعود صمدي فرزند جعفر كد نامزد 2657
505 - خانم زهره صنعت گر فرزند ابراهيم كد نامزد 2658
506 - آقاي سعيد صنوبري فرزند محمد كد نامزد 2659
507 - آقاي عليرضا طائي نيا فرزند حامد كد نامزد 2662
508 - آقاي مهدي طالبيان فرزند شعبان كد نامزد 2664
509 - خانم نرگس طاهررحيمي فرزند محسن كد نامزد 2665
510 - آقاي محمد طاهري فرزند غلامرضا كد نامزد 2667
511 - آقاي هادي طاهريان مقدم مشهور به طاهريان فرزند اسفنديار كد نامزد 2668
512 - آقاي محمدولي طاهري بنگدار فرزند احمد كد نامزد 2669
513 - آقاي سيدمحمد طباطبائي راد مشهور به طباطبائى فرزند سيد على اکبر كد نامزد 2671

514 - آقاي احسان طلوع هنري فرزند مهدي كد نامزد 2672
515 - خانم ميترا طهرانيان فرزند حسين كد نامزد 2674
516 - آقاي عليرضا طهوريان فرزند مجيد كد نامزد 2675
517 - آقاي جمال طوسي فر فرزند محمد جواد كد نامزد 2676
518 - آقاي جواد طيارتبادكان فرزند حسن كد نامزد 2678
519 - آقاي محمدجواد طيبي فرزند شيرمحمد كد نامزد 2679
520 - آقاي مهدي ظريف فرزند محمدجواد كد نامزد 2681
521 - خانم سميه ظريفيان هويدا فرزند محمد كد نامزد 2685
522 - آقاي رضا ظفرجعفرزاده مشهور به جعفرزاده فرزند حسين كد نامزد 2686
523 - آقاي عباس ظفري مشهور به اقا معلم فرزند محمد على كد نامزد 2687
524 - آقاي عباس ظفري شادينه فرزند حبيب كد نامزد 2689
525 - آقاي علي ظهوريان وحيدباغبان فرزند محمد كد نامزد 2691
526 - آقاي احمد عابديان فرزند محمد كد نامزد 2692
527 - آقاي سيدمحسن عابديان فرزند سيدمحمود كد نامزد 2694
528 - آقاي عليرضا عابديني ترك آباد مشهور به شيخ على فرزند حسن كد نامزد 2695
529 - خانم فاطمه عادلي فرزند حسن كد نامزد 2696
530 - آقاي حميدرضا عاقبتي فرزند محمدعلي كد نامزد 2697
531 - آقاي فريد عاقبتي فرزند غلامحسين كد نامزد 2698
532 - آقاي محمود عامري فرد فرزند غلامعلي كد نامزد 2712
533 - آقاي سيدمقداد عبادي فرزند سيد مهدی كد نامزد 2714
534 - خانم فهيمه عبادي فرزند سيد مهدی كد نامزد 2715

535 - آقاي جعفر عباس پورحاجي آبادي فرزند محمدکاظم كد نامزد 2716
536 - آقاي حسين عباس زاده پهلوان فرزند محمود كد نامزد 2717
537 - خانم شيده عبدالهي فرزند محمدحسين كد نامزد 2718
538 - آقاي محسن عبدي فرزند عبدالرحيم كد نامزد 2719
539 - آقاي مصطفي عجم خراساني نقندر فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2721
540 - آقاي سيروس عراقيان فرزند محمود كد نامزد 2724
541 - آقاي علي عرب پور مشهور به عرب فرزند محمد كد نامزد 2725
542 - آقاي عباس عربي فرزند قربانعلى كد نامزد 2726
543 - آقاي مهدي عربي يزدي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2728
544 - آقاي محمدهادي عرفان فرزند محمدرضا كد نامزد 2729
545 - آقاي رضا عرفاني صفاپيشه فرزند محمد كد نامزد 2741
546 - آقاي ياسر عسكري فرزند علي كد نامزد 2742
547 - آقاي محمد عسكريان فرزند على كد نامزد 2745
548 - آقاي غلامرضا عصمتي مارشك فرزند اسحاق كد نامزد 2746
549 - آقاي هادي عطارزاده طوسي فرزند محمد جواد كد نامزد 2747
550 - آقاي جواد عطاري بهار فرزند محمد كد نامزد 2749
551 - خانم مژده عظيميان سيار مشهور به عظيميان -عظيمى فرزند رضا كد نامزد 2751
552 - آقاي سيدحسن علائي فرزند سيدهاشم كد نامزد 2752
553 - آقاي سيدحميد علوي فرزند حسين كد نامزد 2754
554 - آقاي سيدحميدرضا علويان خليل آباد فرزند سيدحسين كد نامزد 2757
555 - آقاي سيدمهدي علوي پورسيني فرزند سيدجليل كد نامزد 2758

556 - خانم فاطمه علوي كازراني مشهور به الهام سادات فرزند سيدمحمدعلي كد نامزد 2759
557 - آقاي مهدي علي آبادي فرزند گل محمد كد نامزد 2761
558 - آقاي ايمان علي پور فرزند مختار كد نامزد 2762
559 - خانم معصومه عليدادي عبدل آباد فرزند عباس كد نامزد 2764
560 - آقاي مصطفي عليرضائي فرزند علي كد نامزد 2765
561 - آقاي سيدعلي عليزاده مشهور به عارفى فرزند سيدحسن كد نامزد 2767
562 - آقاي علي عليزاده فرزند محمد كد نامزد 2768
563 - آقاي صمد عليزاده خوش فرزند محمد كد نامزد 2771
564 - آقاي محمدجواد عليزاده كاسب مشهور به عليزاده فرزند حسين كد نامزد 2772
565 - خانم سيده فريده عليزاده معصوميان فرزند سيد هادی كد نامزد 2774
566 - آقاي هادي علي محمدي فرزند على اکبر كد نامزد 2776
567 - آقاي محمدولي علي محمدي استند فرزند عباس كد نامزد 2778
568 - آقاي مجيد علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2779
569 - آقاي محسن علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2781
570 - آقاي مسعود علي مرداني فرزند علي اكبر كد نامزد 2782
571 - خانم مليحه علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2784
572 - آقاي عظيم علي نيا فرزند عبدالله كد نامزد 2785
573 - آقاي علي اصغر علي نيا فرزند علي اكبر كد نامزد 2786
574 - آقاي ابراهيم عمارلو فرزند محمدرضا كد نامزد 2787
575 - آقاي احمد عمارلو فرزند ابراهيم كد نامزد 2789
576 - آقاي محمدهادي عميدمطلق فرزند محمدمهدی كد نامزد 2791

577 - خانم معصومه عنايتي زاده فرزند محمدحسين كد نامزد 2794
578 - آقاي سعيد عنبرستاني فرزند حسن كد نامزد 2795
579 - آقاي جواد عندليبي فرزند رحمت اله كد نامزد 2796
580 - آقاي مجيد عيدي فرزند عبدا... كد نامزد 2797
581 - خانم مرضيه عيدي فرزند محمد على كد نامزد 2798
582 - آقاي سيدفرشيد غزنيني هاشمي فرزند سيدمحسن كد نامزد 2812
583 - آقاي محمد غفاري فرزند حسين كد نامزد 2814
584 - آقاي حبيب رضا غفاريان شيرازي فرزند حسين كد نامزد 2815
585 - آقاي ايمان غفاريان كاشي پز مشهور به مهندس غفاريان فرزند قدير كد نامزد 2816
586 - آقاي ابوالفضل غفاريان كنده شكن فرزند ناصر كد نامزد 2817
587 - خانم انسيه غفوري شعرباف مشهور به خانم غفوری- خانم شعرباف فرزند محمد تقي كد نامزد 2818
588 - آقاي يوسف غلامحسين پورشريف آبادي فرزند عباس كد نامزد 2819
589 - خانم زينب غلامي فرزند حسين كد نامزد 2821
590 - آقاي مجيد غنمي طرقي فرزند رضا كد نامزد 2824
591 - خانم فاطمه غيوررزمگاه مشهور به خانم غيور فرزند محمدرضا كد نامزد 2825
592 - آقاي جواد فاتحي فرزند عبدالرؤف كد نامزد 2826
593 - آقاي محمدعلي فاضل فرزند غلامعلى كد نامزد 2827
594 - آقاي محمدرضا فاطمي فرزند احمد كد نامزد 2829
595 - آقاي مجيد فاطمي ارفع مشهور به فاطمى - ارفع فرزند محمدرضا كد نامزد 2841
596 - خانم عاطفه فاطمي ناوخ فرزند علي رضا كد نامزد 2842
597 - آقاي سيدمحمد فاطميه قاسمي مشهور به قاسمى فرزند سيدحسين كد نامزد 2845

598 - آقاي حميدرضا فخررحيمي فرزند محمدعلي كد نامزد 2846
599 - خانم اكرم فخريه فرزند عابدين كد نامزد 2847
600 - آقاي حسين فدائي فرزند عزيزالله كد نامزد 2848
601 - آقاي مجيد فرتاش فرزند عباس كد نامزد 2849
602 - خانم فاطمه فرحمند فرزند اميرفرخ كد نامزد 2851
603 - آقاي محمد فرزام فرزند محمدرضا كد نامزد 2852
604 - آقاي حميدرضا فرزانه فرزند حسين كد نامزد 2854
605 - آقاي احسان فرهادملاشاهي فرزند محمدحسن كد نامزد 2856
606 - آقاي محمدرضا فرهادي نيا فرزند عبدالحسين كد نامزد 2857
607 - آقاي ايمان فرهمندي فرزند محمدصادق كد نامزد 2858
608 - آقاي مانياد فروتن راد فرزند محمد كد نامزد 2859
609 - آقاي محمد فضائلي گاه مشهور به فاضلى فرزند زين العابدين كد نامزد 2861
610 - آقاي جواد فلاح فرزند محمدعلي كد نامزد 2862
611 - آقاي عباس فنائي نوكار فرزند حسين كد نامزد 2864۴
612 - آقاي فرزاد فنائي نوكار فرزند حسن كد نامزد 2865
613 - آقاي احسان فهيمي تبار فرزند عباس كد نامزد 2867
614 - آقاي سيدجلال فياضي فرزند سيد نعمت ا.. كد نامزد 2868
615 - آقاي سعيد فيروزبخت فرزند محمد رحيم كد نامزد 2869
616 - خانم شادي فيروزگر فرزند اکبر كد نامزد 2871
617 - آقاي مسعود فيروزه فرزند جواد كد نامزد 2872
618 - آقاي رضا فيروزي فرزند على اصغر كد نامزد 2874

619 - آقاي سيداسعد فيض فرزند جلال كد نامزد 2875
620 - آقاي رمضان علي فيضي فرزند محمدرضا كد نامزد 2878
621 - آقاي احمد قائمي مشهور به قائمى فرزند نجف كد نامزد 2879
622 - آقاي فرزاد قائمي فرزند احمد كد نامزد 2881
623 - آقاي محمدابراهيم قائمي فرزند محمد امين كد نامزد 2882
624 - آقاي احمد قاسمي فرزند حسين كد نامزد 2884
625 - خانم اعظم قاسمي فرزند مرتضى كد نامزد 2885
626 - آقاي محمد قاسمي فرزند مرتضى كد نامزد 2887
627 - آقاي احسان قاسميان فرزند علي كد نامزد 2889
628 - آقاي محمدرضا قاسميان فرزند ابراهيم كد نامزد 2891
629 - آقاي مجيد قاضي زاده فرزند علي محمد كد نامزد 2892
630 - آقاي محسن قاضي زاده فرزند اسمعيل كد نامزد 2894
631 - آقاي حامد قانع شريف فرزند غلامحسن كد نامزد 2896
632 - آقاي محمد قدرتي فرزند على كد نامزد 2897
633 - آقاي سيدمحمد قدسي منش فرزند سيد على رضا كد نامزد 2898
634 - آقاي مصطفي قدمياري فرزند محمدعلى كد نامزد 2912
635 - آقاي حسن قديري طرقي مشهور به طرقي فرزند محمد كد نامزد 2914
636 - آقاي مهديار قراول باشي فرزند هادي كد نامزد 2915
637 - آقاي محمود قربان پور مشهور به قربان پور فرزند ابراهيم كد نامزد 2916
638 - آقاي حميد قربان زاده حصار فرزند محمد كد نامزد 2917
639 - آقاي رضا قرباني شورابي فرزند محمد حسين كد نامزد 2918

640 - آقاي مهدي قرباني مرغش فرزند محمد كد نامزد 2919
641 - آقاي محمدرضا قره خاني دربندي فرزند فولاد كد نامزد 2921
642 - آقاي سيدحجت قريشي فرزند سيدعبداله كد نامزد 2924
643 - آقاي سيدكمال قريشي قره تكان فرزند سيد جلال كد نامزد 2925
644 - خانم زهرا قلجائي پور فرزند محمدعلى كد نامزد 2927
645 - آقاي مالك قلي پور فرزند محمدعلي كد نامزد 2941
646 - آقاي محمود قلي پور فرزند محمد علي كد نامزد 2942
647 - خانم الهه قلي زاده فرزند محمد كد نامزد 2945
648 - آقاي محمدهادي قمصريان فرزند اصغر كد نامزد 2946
649 - خانم ناهيد قناعتي فرزند حسن كد نامزد 2947
650 - آقاي علي قنبري فرزند برات كد نامزد 2948
651 - خانم سميه قهاري كوچكسرائي فرزند عبداله كد نامزد 2949
652 - خانم حميده قهرماني فرزند محمدحسن كد نامزد 2951
653 - آقاي حميدرضا كاظمي فرزند غلامحسين كد نامزد 2956
654 - آقاي محسن كاظمي فرزند علي اكبر كد نامزد 2958
655 - آقاي حميد كاظمي ازغدي فرزند مرتضى كد نامزد 2959
656 - آقاي محسن كاظمي حصار فرزند حسين اصغر كد نامزد 2961
657 - آقاي رضا كاظمي نامقي فرزند داود كد نامزد 2962
658 - آقاي سيدحسين كامياب فرزند سيد رضا كد نامزد 2965
659 - آقاي محمدحسين كاويان فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2968
660 - آقاي جعفر كبيري سرمزده فرزند محمد كد نامزد 2969

 

661 - آقاي محمدجواد كرامتي فرزند غلامرضا كد نامزد 2971
662 - آقاي حميدرضا كريم زاده گان فرزند خسرو كد نامزد 2974
663 - آقاي عليرضا كريمي فرزند محمد كد نامزد 2975
664 - آقاي مهدي كريمي فرزند محمد كد نامزد 2976
665 - آقاي هادي كريمي فرزند عبدالحسين كد نامزد 2978
666 - آقاي اصغر كريمي صدر فرزند يحيى كد نامزد 2979
667 - آقاي علي كلانتري خانداني فرزند حميدرضا كد نامزد 2981
668 - آقاي مهدي كلاهي فرزند قربان كد نامزد 2982
669 - آقاي جواد كلباسي اشتري فرزند حسين كد نامزد 2984
670 - آقاي حسين كليدري فرزند محمد قلى كد نامزد 2985
671 - آقاي ايمان كمالي فرزند مهدی كد نامزد 2986
672 - آقاي حسين كميلي فرزند غلامرضا كد نامزد 2987
673 - آقاي ابوذر كنعاني فرزند محمد رضا كد نامزد 2989
674 - آقاي سيدعلي كهربائي فرزند سيد محمود كد نامزد 2991
675 - خانم مريم كوره پز فرزند ماشاءاله كد نامزد 2992
676 - خانم آرزو كوهزاد فرزند رشاد كد نامزد 2994
677 - خانم آمنه كيوان فرزند على كد نامزد 2995
678 - خانم فاطمه سلطان گلمكاني فرزند عباس كد نامزد 2998
679 - خانم اعظم گلي آيسك فرزند محمد رضا كد نامزد 4112
680 - خانم بتول گندمي فرزند محمدحسين كد نامزد 4114
681 - آقاي حسن لؤلؤئي فرزند محمد كد نامزد 4116

682 - آقاي عبدالمجيد لاهوري قنبرآباد فرزند رجبعلى كد نامزد 4117
683 - آقاي محسن لشكري مشهور به لشگري فرزند حجي محمد كد نامزد 4118
684 - آقاي علي اصغر لطفي فرزند عيسي كد نامزد 4119
685 - آقاي محمدرضا لطفي فرزند منصور كد نامزد 4121
686 - آقاي حسين لطفي احمدآباد فرزند علي جمعه كد نامزد 4124
687 - خانم نصرت لكزيان فرزند غلامرضا كد نامزد 4125
688 - آقاي بهروز ماهي فرزند احمد رضا كد نامزد 4126
689 - خانم فاطمه محبي نسب فرزند غلام كد نامزد 4128
690 - آقاي محسن محتشمي يكتا فرزند موسى كد نامزد 4129
691 - آقاي سيدمحمود محدث حسيني فرزند سيدمحمد كد نامزد 4142
692 - آقاي كوروش محرابي فرزند عبدالعلي كد نامزد 4145
693 - خانم مژگان محرم فرزند محمدحسين كد نامزد 4146
694 - آقاي اميرحسين محروقي فرزند حسن كد نامزد 4147
695 - آقاي علي محمدرضائي مهدي آباد فرزند حسين كد نامزد 4148
696 - آقاي امين محمدزاده فرزند غلامرضا كد نامزد 4149
697 - آقاي جواد محمدزاده فرزند محمد تقى كد نامزد 4151
698 - آقاي سيدعماد محمدزاده فرزند سيد رسول كد نامزد 4152
699 - خانم فاطمه محمدزاده خليل آباد فرزند محمد موسى كد نامزد 4156
700 - خانم عاطفه محمدزاده خليل آبادي فرزند محمدحسين كد نامزد 4157
701 - آقاي يحيي محمدنژاداسكندرآباد فرزند فضل اله كد نامزد 4158
702 - خانم مليحه محمدنژادفدردي فرزند حسين كد نامزد 4159

703 - خانم نجمه محمدنيا فرزند عزيزاله كد نامزد 4161
704 - آقاي مجيد محمدنياقلي فرزند غلامعلي كد نامزد 4162
705 - آقاي كاظم محمدوخراساني مشهور به خراسانى فرزند محمد على كد نامزد 4164
706 - آقاي ايرج محمدي فرزند براتعلي كد نامزد 4165
707 - آقاي عليرضا محمدي فرزند عباسعلى كد نامزد 4167
708 - آقاي غلامرضا محمدي مشهور به رضا فرزند على كد نامزد 4168
709 - آقاي مجتبي محمدي فرزند غلامحسن كد نامزد 4169
710 - آقاي محمد محمدي فرزند يحيى كد نامزد 4171
711 - آقاي محمدحسين محمدي فرزند علي كد نامزد 4172
712 - خانم معصومه محمدي فرزند براتعلي كد نامزد 4174
713 - آقاي غلام محمد محمدي خرم آبادي مشهور به خرم آبادي و فيض محمدي فرزند محمد موسي كد نامزد
4175
714 - آقاي عباس محمودي چوينلي فرزند رمضان كد نامزد 4176
715 - آقاي محمدرضا محمودي درح فرزند غلام كد نامزد 4178
716 - آقاي محمد مختاري فرزند محمد حسين كد نامزد 4179
717 - آقاي حسين مددي رخنه فرزند جواد كد نامزد 4181
718 - آقاي محمود مدرس تربتي مشهور به مدرسى فرزند احمد كد نامزد 4182
719 - آقاي سيدجليل مدرسي فرزند سيدکاظم كد نامزد 4184
720 - آقاي علي مدني فرزند احمد كد نامزد 4185
721 - آقاي سيدايمان مديرخازني فرزند سيد عباس كد نامزد 4186
722 - خانم سيده سمانه مديرخازني فرزند سيد عباس كد نامزد 4187
723 - آقاي سيدمحسن مرادي فرزند سيد على كد نامزد 4189 

724 - خانم معصومه مراديان فرزند سليمان كد نامزد 4192
725 - خانم زهرا مرتضوي فرزند سيدمحمد كد نامزد 4194
726 - آقاي سيدروح اله مرتضوي كريم آباد فرزند سيدعلي كد نامزد 4195
727 - خانم حسنيه مرداني فرزند احمد كد نامزد 4196
728 - آقاي محمود مزروعي يكه باغ فرزند على كد نامزد 4198
729 - آقاي مصطفي مشتاقي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 4212
730 - آقاي محمد مشعوف فرزند علي كد نامزد 4214
731 - آقاي سيدمحمد مشمول فرزند سيدابراهيم كد نامزد 4215
732 - آقاي محمدعلي مصدق صدقي فرزند عباس كد نامزد 4216
733 - آقاي محمداسماعيل معتمدي مشهور به دکتر معتمدی فرزند رمضانعلي كد نامزد 4218
734 - خانم صديقه معدني فرزند غلامرضا كد نامزد 4219
735 - آقاي امير معصومي فرزند ابراهيم كد نامزد 4221
736 - آقاي مهدي معصومي فرزند حسين كد نامزد 4224
737 - آقاي محمدرضا معلم فرزند اسحاق كد نامزد 4225
738 - آقاي محمدحسين معين فرزند ابراهيم كد نامزد 4226
739 - آقاي سيدسعيد مقدم زاده مشهور به مقدم فرزند سيدمحمدرضا كد نامزد 4227
740 - آقاي پوريا ملاك فرزند مصطفي كد نامزد 4241
741 - آقاي حسين ملك خواهي مشهور به سبزواری فرزند حسنعلى كد نامزد 4246
742 - خانم اكرم منتظري نيا فرزند مجتبي كد نامزد 4247
743 - خانم سيده انسيه منصوري فرزند سيدمهدي كد نامزد 4249
744 - آقاي حسن منصوريان فرزند ابراهيم كد نامزد 4251

745 - آقاي غلام عباس مهاجري فرزند على محمد كد نامزد 4254
746 - آقاي علي مهاجري مقدم فرزند حسن كد نامزد 4256
747 - خانم زهرا مهدوي جشن آبادي فرزند رمضانعلى كد نامزد 4257
748 - آقاي مجتبي مهدوي دامغاني فرزند محمدحسين كد نامزد 4258
749 - آقاي حسين مهديان پور فرزند محمد جواد كد نامزد 4259
750 - آقاي وحيد مهدي نژادقزويني مشهور به عادل فرزند هادي كد نامزد 4261
751 - آقاي محمدهادي مهدي نيا فرزند مهدي كد نامزد 4262
752 - خانم فاطمه مهربان فرزند محمد كد نامزد 4264
753 - خانم الهه مهماندوست خواجه داد فرزند عباس كد نامزد 4267
754 - آقاي حسن موحديان فرزند صفر كد نامزد 4268
755 - آقاي رمضانعلي موحديان فرزند على اصغر كد نامزد 4269
756 - خانم مژده موحديان فرزند ناصر كد نامزد 4271
757 - آقاي حميدرضا موحدي زاده مشهور به حميد موحد فرزند محمود كد نامزد 4272
758 - آقاي خليل موحدي محصل طوس فرزند محمد كد نامزد 4274
759 - آقاي حسن مودودي فرزند عبدالحسين كد نامزد 4275
760 - آقاي حسن موروثي حسين آباد فرزند عليرضا كد نامزد 4276
761 - خانم نرگس موسائي فرزند اكبر كد نامزد 4278
762 - خانم زينب موسوي فرزند سيد عزيز كد نامزد 4279
763 - آقاي سيدباقر موسوي فرزند سيدمحمد كد نامزد 4281
764 - آقاي سيدسجاد موسوي مشهور به موسوی قزوينى فرزند سيد نقى كد نامزد 4282
765 - آقاي سيدقاسم موسوي فرزند سيدحسن كد نامزد 4284

766 - آقاي سيدمجيد موسوي فرزند سيداصغر كد نامزد 4285
767 - آقاي سيدمحمدعلي موسوي فرزند سيدعلاءالدين كد نامزد 4286
768 - آقاي سيدمحمدمحسن موسوي فرزند سيد عباس كد نامزد 4287
769 - آقاي سيدجمال الدين موسوي تقي آبادي فرزند سيداحمد كد نامزد 4289
770 - خانم سيده وجيهه موسوي جزائري فرزند سيدمحمدعلي كد نامزد 4291
771 - آقاي محسن موسوي زاده فرزند رسول كد نامزد 4292
772 - آقاي سيد داود موسوي زاده نوقابي مشهور به دکتر موسوی فرزند سيد ابوطالب كد نامزد 4294
773 - آقاي سيدمحمود موسوي عبس آباد مشهور به موسوی فرزند سيد محمد باقر كد نامزد 4295
774 - آقاي احمدعلي موقوفه ئي فرزند ملک كد نامزد 4296
775 - آقاي هادي مولودي فرزند حبيب اله كد نامزد 4297
776 - آقاي روح الله مولوي حقيقي فرزند على كد نامزد 4298
777 - خانم مرضيه مولوي حقيقي فرزند على كد نامزد 4512
778 - آقاي حسن ميامي مشهور به ميامى فرزند على كد نامزد 4514
779 - آقاي اميد مير فرزند صمد كد نامزد 4515
780 - آقاي صمد مير فرزند ابراهيم كد نامزد 4516
781 - آقاي محمود مير فرزند غلامحسين كد نامزد 4517
782 - آقاي سيدمهدي ميرانوري مشهور به انوری فرزند سيدحسين كد نامزد 4518
783 - آقاي محمدرضا ميرزائي فرزند محمد على كد نامزد 4519
784 - خانم بهجت ميرشجاعان فرزند مهدی كد نامزد 4521
785 - آقاي حميد ميرغلامي مشهد فرزند مهدي كد نامزد 4524
786 - آقاي عليرضا ميركيان بجستاني فرزند مرحوم غلامرضا كد نامزد 4525

787 - خانم مهري ميري فرزند على جان كد نامزد 4526
788 - آقاي غلامرضا نادمي گرو فرزند سعادت قلي كد نامزد 4528
789 - آقاي مهدي نارنجي فرزند رمضانعلي كد نامزد 4529
790 - آقاي علي ناصري فرزند غلامحسين كد نامزد 4541
791 - آقاي آرمان ناظري بوري آبادي فرزند جليل كد نامزد 4542
792 - آقاي اميرحسين ناظمي فرزند ابوالحسن كد نامزد 4546
793 - آقاي قائم نباتيان فرزند محمدامين كد نامزد 4547
794 - آقاي سيدعلي اكبر نبي زاده فرزند احمد كد نامزد 4548
795 - آقاي مجيد نجات زادگان عيدگاهي فرزند حسين كد نامزد 4549
796 - آقاي فرهاد نجاريان مشهدي فرزند جعفر كد نامزد 4551
797 - آقاي رسول نجف پور فرزند علي كد نامزد 4552
798 - آقاي حسين نجف زاده فرزند حسن كد نامزد 4554
799 - آقاي محمدجواد نجف زاده فرزند علي اصغر كد نامزد 4556
800 - آقاي جواد نجفي فرزند غلام رضا كد نامزد 4557
801 - آقاي مسعود نجفي فرزند محمود كد نامزد 4558
802 - آقاي عليرضا نخعي مشهور به نخعى فرزند اصغر كد نامزد 4559
803 - آقاي علي اصغر نخعي راد فرزند ماشاءاله كد نامزد 4561
804 - آقاي شهاب نخودي فرزند فريدون كد نامزد 4562
805 - آقاي وهاب نژادميرزائي فرزند حسن كد نامزد 4565
806 - آقاي جواد نشاني سعدآباد فرزند غلامعباس كد نامزد 4568
807 - آقاي عليرضا نصرالله زاده فرزند حسين كد نامزد 4569

 

808 - آقاي داريوش نصيري فرزند على اصغر كد نامزد 4571
809 - آقاي محمدمصطفي نصيريان شكيب فرزند احمد كد نامزد 4572
810 - خانم فرزانه نصيري خانقاه فرزند قدرت كد نامزد 4574
811 - آقاي جواد نظافت فريزي فرزند قاسم كد نامزد 4575
812 - آقاي مرتضي نظرنژاد مشهور به بابانظر فرزند محمدحسن كد نامزد 4576
813 - خانم اعظم نظري فرزند حيدر كد نامزد 4578
814 - آقاي حسن نظري فرزند اسماعيل كد نامزد 4579
815 - آقاي سعيد نعمتي فرزند احمد كد نامزد 4581
816 - آقاي عباسعلي نعمتي فرزند نعيم كد نامزد 4582
817 - آقاي محمود نعمتي فرزند احمد كد نامزد 4584
818 - خانم معصومه نقي پوربرج فرزند تاج محمد كد نامزد 4585
819 - آقاي بهرام نكاحي فرزند عبدالله كد نامزد 4586
820 - آقاي محمدرضا نوآبادي فرزند محسن كد نامزد 4587
821 - آقاي سيدمحمدرضا نور مشهور به نور فرزند محمد باقر كد نامزد 4591
822 - آقاي اميرحسين نوربخش فرزند مجتبي كد نامزد 4592
823 - خانم وجيهه السادات نوربخش حسيني فرزند سيد نصر اله كد نامزد 4594
824 - آقاي احمد نوروزي مشهور به شهردار مشهد - آقای شهردار - شهردار فرزند نوروز على كد نامزد 4595
825 - آقاي مهدي نوروزي علي آباد مشهور به نوروزی فرزند محمدعلي كد نامزد 4596
826 - آقاي حسن نوروزي قلعه جوقي فرزند على كد نامزد 4597
827 - خانم حميده نوروزي قلعه جوقي فرزند على كد نامزد 4598
828 - آقاي سيدشهاب الدين نوري مشهور به سيد جعفر نوری حسينى فرزند سيدفاضل كد نامزد 4612

829 - آقاي عليرضا نوري مشهور به نوری فرزند حسين كد نامزد 4614
830 - آقاي مهدي نوري فرزند عليرضا كد نامزد 4615
831 - آقاي اميررضا نوريان فرزند مرادعلي كد نامزد 4616
832 - آقاي مهدي نيازپور مشهور به نيازی- نيازيپور-نيازمند فرزند اراض محمد كد نامزد 4617
833 - آقاي احسان نيازي فرزند حسن كد نامزد 4618
834 - خانم زيبا نيك پرور مشهور به قدمگاهى فرزند علي كد نامزد 4619
835 - آقاي جلال نيك پيمان مشهور به حسين فرزند محمدرضا كد نامزد 4621
836 - آقاي علي نيكدل مشهور به نيکدل فرزند على اصغر كد نامزد 4624
837 - آقاي مجتبي نيكنام فرزند حسن كد نامزد 4626
838 - خانم مليحه نيك نيا فرزند غلامرضا كد نامزد 4627
839 - آقاي محمد نيكو فرزند على كد نامزد 4628
840 - آقاي سيدعلينقي هاشمي فرزند سيدمحمدجواد كد نامزد 4629
841 - آقاي سيدكاظم هاشمي مشهور به سيد هاشمى فرزند سيدعليمحمد كد نامزد 4641
842 - آقاي سيدمحمدحسن هاشمي فرزند سيد جمال كد نامزد 4642
843 - آقاي سيداحمد هاشمي كارغش فرزند سيد محمد كد نامزد 4645
844 - آقاي سيدمجيد هاشمي محمودآبادي فرزند سيدغلامرضا كد نامزد 4647
845 - آقاي محمود هراتي فرزند محمد كد نامزد 4648
846 - آقاي مجيد همايوني پور فرزند غلامرضا كد نامزد 4649
847 - خانم بي بي زهرا هوسي مشهور به حسينى اصيل فرزند سيدمحمد كد نامزد 4652
848 - خانم سيده صديقه هوسي مشهور به حسينى اصيل فرزند سيدمحمد كد نامزد 4654
849 - آقاي محمد واحدي كبيري فرزند خليل كد نامزد 4656

850 - آقاي جلال الدين وحيدي تورچي فرزند سيد اسماعيل كد نامزد 4657
851 - آقاي محمدحسين وديعي فرزند زين العابدين كد نامزد 4658
852 - آقاي سيدرضا ورزشي فرزند سيدابوالقاسم كد نامزد 4659
853 - آقاي وحيد وفادار فرزند حسن كد نامزد 4662
854 - خانم بتول ولي زاده فرزند حجت اله كد نامزد 4664
855 - آقاي سيدجواد يعقوبي فرزند سيد حسين كد نامزد 4665
856 - آقاي مهدي يميني فرزند يعقوبعلي كد نامزد 4667
857 - آقاي علي يوسفي سمنگاني فرزند محمد كد نامزد 4668
توجه :
1 -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 15 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط
اسامي تعداد حداكثر 15 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري مشهد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3 -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
محمدرحيم نوروزيان فرماندار شهرستان
مشهد

 

22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان