الف

هدیه با ارزش عربستان به ایران در لبنان


7 دی 1396 - 09:53
5a449d047740f_5a449d047744f
الاخبار در تحلیلی به تحولات ناشی از رفتار ناشیانه سعودی ها در ارتباط با لبنان پرداخت.

به گزارش سایت مشهدفوری، روزنامه الاخبار در شماره سه شنبه خود نوشت: میزان تاثیر گذاری رژیم سعودی در کشور کوچکی مثل لبنان، در دوره پیش از آنچه رفتار دیوانه وار اخیر سعودی نامیده می شود بسیار بهتر از دوره پس از بحران سعد الحریری بود. سعودی ها می خواستند در لبنان ابتکار عمل را به دست گیرند و به همین علت نخست وزیر این کشور را که عنصر خودشان بود ربودند و اکنون نشسته اند و شاهد از دست دادن بخش عظیمی از نفوذشان در لبنان هستند که طی چندین دهه با سرمایه هنگفتی ایجاد کرده بودند. سعودی ها به این شکل متحدان خود را از دست دادند. اکنون دیگر نه روحانیون اهل سنت و نه نهادها و نه حزب القوات اللبنانیه و حتی اشرف ریفی وزیر سابق و خالد الضاهر نماینده مجلس لبنان و برخی نمایندگان عشایر عربی نیز دیگر برای سعودی ها نمانده اند.

به نوشته این روزنامه، متحدان طبیعی سعودی در لبنان درباره علل این اقدام سعودی علیه سعد الحریری دچار سردرگمی شده اند. یکی از کارشناسان سعودی درخصوص کودتای نافرجامی که سعودی مرتکب شد، گفته است: اگر ایران همه توان و دارایی و نفوذش را بکار می گرفت نمی توانست چنین دستاوردی را که اکنون در اختیار دارد، کسب کند.

این روزنامه در بخش دیگری نوشت: رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان با شخصیت و نقشی که ایفا کرد توانست اوج توجه سعودی را به لبنان جلب کند و منجر به سرمایه گذاری های بلند مدت در این کشور شود.

نفوذ سعودی در لبنان همواره برپایه هزینه و اعطای هدایای سخاوتمندانه بوده است و اهل سنت لبنان ارتباط کاملی با سعودی نداشته اند زیرا اهل سنت کشورهای شرقی از زمان انقلاب جمال عبدالناصر غالباً با مصر ارتباط داشته اند و و الازهر نیز همواره برایشان جایگاه مرجعیت داشته است. ارتباط سیاسی سعودی با آمریکا نیز موجب شده است از زمان عبدالناصر همواره در گیر کشمکش های منطقه ای شود.

الاخبار در بخش دیگری نوشته است: سعد الحریری که طی سالهای 2005 تا 2008 ماهانه یک میلیون دلار از عربستان سعودی دریافت می کرد اگر بخشی از آن را هرماه صرف حفر یک چاه در عکار یا العرقوب و یا بقاع غربی کرده بود دیگر هیچ چیز در لبنان قادر به شکست او نبود.

هیچ کس تصور نمی کرد روزی نیروهای امنیتی لبنان برای حفاظت از ساختمان سفارت سعودی در بیروت از بیم حمله تظاهرکنندگان وابسته به حزب المستقبل در اطراف این ساختمان مستقر شوند. به این صورت سعودی همه متحدان خود را بجز القوات اللبنانیه و برخی افرادی که از سعودی نفعی می برند، از دست داد. رهبران اهل سنت لبنان که عربستان سعودی از میان آنها همواره فقط به خاندان حریری متوسل شده بوده است نیز دلیلی برای دفاع از مواضع سعودی نمی بینند. غربی ها نیز از فرصت به وجود آمده استفاده کردند و نقش میانجی را ایفا کردند و به این شکل حریری را در آغوش گرفتند.

گفته می شود سعودی ها در بازنگری بحران اخیر، ثامر السبهان وزیر امور خلیج [فارس] را به عنوان بخشی از عامل شکست سنگین خود در لبنان شناسائی کرده اند زیرا طرح بازداشت حریری و وادار کردن وی به استعفا را او چیده بود.

گفته می شود دربار سعودی نزار العلولا را مامور رسیدگی به پرونده لبنان کرده است. هدف از انتصاب مشاور جدیدی در این زمینه به معنای وجود طرح تازه ای برای لبنان نیست بلکه وی قرار است موقتاً اوضاع را تحت کنترل داشته باشد تا سعودی ها راهبرد تازه ای را درخصوص لبنان تدوین کنند تا شاید بتوانند نفوذ از دست رفته خود را بازیابند.

یک منبع برجسته در حزب المستقبل معتقد است: اهل سنت لبنان در نبود سعودی گزینه های زیادی پیش رویشان نیست و در انتظار نفوذ مصر خواهند ماند که البته ممکن است هرگز اتفاق نیفتند. اهل سنت لبنان نمی توانند به آغوش غرب بروند و به همین علت به اهرم چانه زنی در دست غرب و ایران در عرصه لبنان تبدیل خواهند شد.

الاخبار در تحلیلی به تحولات ناشی از رفتار ناشیانه سعودی ها در ارتباط با لبنان پرداخت.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5a449d047740f_5a449d047744f

به گزارش سایت مشهدفوری، روزنامه الاخبار در شماره سه شنبه خود نوشت: میزان تاثیر گذاری رژیم سعودی در کشور کوچکی مثل لبنان، در دوره پیش از آنچه رفتار دیوانه وار اخیر سعودی نامیده می شود بسیار بهتر از دوره پس از بحران سعد الحریری بود. سعودی ها می خواستند در لبنان ابتکار عمل را به دست گیرند و به همین علت نخست وزیر این کشور را که عنصر خودشان بود ربودند و اکنون نشسته اند و شاهد از دست دادن بخش عظیمی از نفوذشان در لبنان هستند که طی چندین دهه با سرمایه هنگفتی ایجاد کرده بودند. سعودی ها به این شکل متحدان خود را از دست دادند. اکنون دیگر نه روحانیون اهل سنت و نه نهادها و نه حزب القوات اللبنانیه و حتی اشرف ریفی وزیر سابق و خالد الضاهر نماینده مجلس لبنان و برخی نمایندگان عشایر عربی نیز دیگر برای سعودی ها نمانده اند.

به نوشته این روزنامه، متحدان طبیعی سعودی در لبنان درباره علل این اقدام سعودی علیه سعد الحریری دچار سردرگمی شده اند. یکی از کارشناسان سعودی درخصوص کودتای نافرجامی که سعودی مرتکب شد، گفته است: اگر ایران همه توان و دارایی و نفوذش را بکار می گرفت نمی توانست چنین دستاوردی را که اکنون در اختیار دارد، کسب کند.

این روزنامه در بخش دیگری نوشت: رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان با شخصیت و نقشی که ایفا کرد توانست اوج توجه سعودی را به لبنان جلب کند و منجر به سرمایه گذاری های بلند مدت در این کشور شود.

نفوذ سعودی در لبنان همواره برپایه هزینه و اعطای هدایای سخاوتمندانه بوده است و اهل سنت لبنان ارتباط کاملی با سعودی نداشته اند زیرا اهل سنت کشورهای شرقی از زمان انقلاب جمال عبدالناصر غالباً با مصر ارتباط داشته اند و و الازهر نیز همواره برایشان جایگاه مرجعیت داشته است. ارتباط سیاسی سعودی با آمریکا نیز موجب شده است از زمان عبدالناصر همواره در گیر کشمکش های منطقه ای شود.

الاخبار در بخش دیگری نوشته است: سعد الحریری که طی سالهای 2005 تا 2008 ماهانه یک میلیون دلار از عربستان سعودی دریافت می کرد اگر بخشی از آن را هرماه صرف حفر یک چاه در عکار یا العرقوب و یا بقاع غربی کرده بود دیگر هیچ چیز در لبنان قادر به شکست او نبود.

هیچ کس تصور نمی کرد روزی نیروهای امنیتی لبنان برای حفاظت از ساختمان سفارت سعودی در بیروت از بیم حمله تظاهرکنندگان وابسته به حزب المستقبل در اطراف این ساختمان مستقر شوند. به این صورت سعودی همه متحدان خود را بجز القوات اللبنانیه و برخی افرادی که از سعودی نفعی می برند، از دست داد. رهبران اهل سنت لبنان که عربستان سعودی از میان آنها همواره فقط به خاندان حریری متوسل شده بوده است نیز دلیلی برای دفاع از مواضع سعودی نمی بینند. غربی ها نیز از فرصت به وجود آمده استفاده کردند و نقش میانجی را ایفا کردند و به این شکل حریری را در آغوش گرفتند.

گفته می شود سعودی ها در بازنگری بحران اخیر، ثامر السبهان وزیر امور خلیج [فارس] را به عنوان بخشی از عامل شکست سنگین خود در لبنان شناسائی کرده اند زیرا طرح بازداشت حریری و وادار کردن وی به استعفا را او چیده بود.

گفته می شود دربار سعودی نزار العلولا را مامور رسیدگی به پرونده لبنان کرده است. هدف از انتصاب مشاور جدیدی در این زمینه به معنای وجود طرح تازه ای برای لبنان نیست بلکه وی قرار است موقتاً اوضاع را تحت کنترل داشته باشد تا سعودی ها راهبرد تازه ای را درخصوص لبنان تدوین کنند تا شاید بتوانند نفوذ از دست رفته خود را بازیابند.

یک منبع برجسته در حزب المستقبل معتقد است: اهل سنت لبنان در نبود سعودی گزینه های زیادی پیش رویشان نیست و در انتظار نفوذ مصر خواهند ماند که البته ممکن است هرگز اتفاق نیفتند. اهل سنت لبنان نمی توانند به آغوش غرب بروند و به همین علت به اهرم چانه زنی در دست غرب و ایران در عرصه لبنان تبدیل خواهند شد.

22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان